מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

נוהל חסויות "קליקה "MARKET שירותים ומוצרים ליזמים במתחמי עבודה משותפים ברשויות המקומיות בפריפריה, בנגב ובגליל

מכרז סגור

נוהל חסויות קליקה מרקט - שירותים ומוצרים ליזמים במתחמי עבודה משותפים

אייקון תאריך תאריך פרסום: 14.02.2021 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 04.05.2021 #
14.02.2021

נוהל חסויות "קליקה "MARKET   

 שירותים ומוצרים ליזמים במתחמי עבודה משותפים ברשויות המקומיות בפריפריה, בנגב ובגליל

 

  1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") פונה לחברות, לארגונים וליחידים במסגרת נוהל חסויות ״קליקה MARKET" להציג שירותים ומוצרים ליזמים הפועלים במתחמי העבודה המשותפים שהוקמו על ידי המשרד ברשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית (להלן: ״הנוהל״).
  2. מהות הנוהל:  הצעת שירותים בתחום היזמות והעסקים הקטנים, המותאמים להשלכות משבר נגיף קורונה ומיועדים ליזמים ולעצמאיים, דיירי "קליקה מתחמי העבודה המשותפים של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל״. השירותים המוצעים יינתנו ללא עלות וחל איסור על גביית תמורה כלשהי מדיירי המתחמים המשותפים.
  3. תקופת הנוהל: שנה מהמועד האחרון להגשת הבקשות כמפורט בנוהל, או עד לתחילת התקשרות עם ספק שיבחר בהליך מכרזי על ידי המשרד, המוקדם מביניהם. למשרד קיימת זכות ברירה להארכת התקופה לפרק זמן שלא יעלה על 12 חודשים נוספים. 
  4. עיקרי תנאי הסף:

א. הפונה וכן המוצרים ו/או השירותים המוצעים פועלים בהתאם להוראות הדין.

ב. על הפונה לצרף 5 מכתבי המלצה בהתאם למפורט בנוהל.

ג. הפונה מציע שירותים ומוצרים הנכללים באחת או יותר מהקטגוריות המפורסמות בנוהל כגון סדנאות, הרצאות, ליווי אישי (מנטורינג) רשת קשרים עסקיים (נטוורקינג), טכנולוגיות, ושירותים מקצועיים.

ד. השירותים מיועדים לדיירי קליקה בלבד.

  1. שאלות ההבהרה יוגשו בכתב בלבד בצירוף פרטי הפונה, תחת הנושא ״קליקה מרקט״, באמצעות דואר אלקטרוני: inbalb@png.gov.il

בהתאם למועדים הבאים: 

מועד א: עד ליום 28.02.2021 בשעה 14:00.

מועד ב: עד ליום 17.03.2021 בשעה 14:00.

מועד ג׳: עד ליום 25.04.2021 בשעה 14:00.

מענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר המשרד.

  1. הבקשות על צרופותיהן ונספחיהן יוגשו באמצעות הטפסים המקוונים המצורפים לנוהל: https://survey.gov.il/he/sapakng

המועד האחרון להגשת הצעות

מועד א׳: עד ליום 09.03.2021 בשעה 14:00.

מועד ב׳: עד ליום 07.04.2021 בשעה 14:00. 

מועד ג׳: עד ליום 04.05.2021 בשעה 14:00.

  1. המשרד רשאי לפסול בקשה שלא הוגשה עד למועד האחרון.
  2. פירוט התנאים ויתר תנאי הסף המחייבים מופיעים במסמכי הנוהל המלאים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il
  3. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו והנוהל, הוראות הנוהל גוברות.

  

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל