מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא להתקנת מגרשי מיני פיץ' ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית - פרסום נוסף

מכרז סגור

קול קורא להתקנת מגרשי מיני פיץ' ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית - פרסום נוסף

אייקון תאריך תאריך פרסום: 27.10.2019 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 02.01.2020 #
27.10.2019
1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מודיע על פרסום נוסף של קול קורא להתקנת מגרשי ספורט משולבים מסוג מיני פיץ' (להלן: "המגרשים") בתחום הרשויות המקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית (להלן "הרשויות").
2. רשויות מקומיות אשר עונות על תנאי הסף שנקבעו בקול הקורא ומעוניינות בהתקנת מגרשי מיני פיץ' במימון המשרד, מתבקשות להגיש בקשה על פי המפורט בקול הקורא. הקול קורא מיועד להתקנת מגרשים חדשים בלבד. המשרד יקבע את מספר וגודל המגרשים שיותקנו בכל רשות. 
3. הרשות המקומית אינה נדרשת להשתתף בהוצאות רכישת והתקנת המתקנים, אך נדרשת להעמיד לטובת המגרש קרקע בבעלותה המוכחת לרבות מתוקף הסכם / חוזה חכירה באתר התואם את ייעודי הקרקע ולהכשיר את הקרקע על פי התנאים שנקבעו בקול הקורא. הרשות המקומית תידרש לעמוד בכל הדרישות לא יאוחר משישה (6) חודשים, מיום קבלת הודעת המשרד אודות מספר המגרשים וגודליהם שאושרו לרשות המקומית.
4. המגרשים, שלושה גדלים שונים, יותקנו על ידי חברת גנית פארק בע"מ (להלן: "החברה") אשר זכתה במכרז פומבי שפרסם המשרד. הרשויות המקומיות תעבודנה ישירות מול החברה, שתספק ותתקין את המגרשים במקום שתקצה הרשות לשם כך ובתקציב ובתנאים שייקבעו על ידי המשרד כמפורט בקול הקורא. התשלום עבור המגרשים יבוצעו ישירות על ידי המשרד לחברה.
5. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 14.11.2019 בשעה 12:00. שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת:  meravo@png.gov.il תחת הכותרת "קול קורא להתקנת מגרשי מיני פיץ' ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית- מועד נוסף". מענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר המשרד עד ליום 20.11.2019.
6. המועד האחרון להגשת בקשות הינו 2.1.2020 בשעה 12:00. ההצעות יוגשו במעטפה סגורה עליה ייכתב שם הרשות המגישה "קול קורא להתקנת מגרשי מיני פיץ' ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית- מועד נוסף". ההצעות יוגשו לתיבת המרכזים שתוצב בכתובת שדרות שאול המלך 8, קומה 13 בתל אביב. תשומת לב המציעים לעומסי תנועה ומצוקת חניה באזור וכן לבידוק בטחוני הנערך לבאי המשרד. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון. 
7. המשרד אינו מחויב לקבל הצעה כלשהי ורשאי לבטל את הקול קורא או לפרסם קול קורא חדש מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.
8. תנאי הסף, אמות המידה לתקצוב ויתר התנאים הנלווים מפורטים במסמכי הקול קורא המלא והמחייב ובטפסים הנלווים המפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il  ​
9. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא גוברות.