מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

מכרז פומבי מס' 24/19 לאספקת מוצרי סופר עבור המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

מכרז סגור

מכרז פומבי מס' 24/19 לאספקת מוצרי סופר עבור המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

אייקון תאריך תאריך פרסום: 17.11.2019 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 08.12.2019 24/19#
17.11.2019
1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד" או "המזמין"), פונה בזאת למציעים העומדים בתנאי הסף להשתתפות במכרז זה, להגיש הצעתם לאספקת מוצרי סופר (להלן: "המוצרים"), והכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז (להלן: "המכרז"). 
2. מהות ההתקשרות: התקשרות עם מציע/ים לצורך מתן שירותי אספקת מוצרי סופר למשרד.
3. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות הינה לשנה מיום חתימת ההסכם עם הזוכה. למשרד שמורה האפשרות להאריך את ההתקשרות עם הזוכה בשלוש שנים נוספות, שנה בכל פעם ובסך הכל ארבע שנים והכל בכפוף לאישור ועדת המכרזים המשרדית, אישור תקציב המדינה מדי שנה וקיום תקציב בפועל.
4. עיקרי תנאי הסף המקצועיים של המציע: 
4.1. למציע ניסיון של שנתיים לפחות באספקת מוצרים, בין השנים 2013-2018.
4.2. המציע סיפק מוצרים לשני (2) לקוחות לפחות בהיקף של  50,000 ₪ כולל מע"מ לפחות לשנה, כל אחד, בין השנים 2014-2018.
4.3. יתר תנאי הסף מפורטים במסמכי המכרז.
5. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו בתאריך 25/11/2019 בשעה 12:00. בהודעת דוא"ל למר שי אסרף בדואר אלקטרוני shaia@pmo.gov.il ​בהתאם למתווה המפורט במסמכי המכרז.
6. המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים הינו 08/12/2019 בשעה 12:00 בכתובת שדרות שאול המלך 8, תל אביב, בקומה 13. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון בוועדת המכרזים.
7. אמות המידה לבחירת הזוכה, פירוט התנאים ויתר תנאי הסף המחייבים למכרז מופיעים במסמכי המכרז המלאים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל 
8. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז, הוראות המכרז גוברות.
 
                                         
                                                                                            ועדת המכרזים, 
                                                                                                        המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל