מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא להשתתפות בחוגים משולבי חברה, חינוך וספורט

מכרז סגור

קול קורא להשתתפות בחוגים משולבי חברה, חינוך וספורט

אייקון תאריך תאריך פרסום: 18.11.2019 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 12.12.2019 #
18.11.2019
​​​​​​​​​​​1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מודיע על כוונתו להפעיל במימון מלא של המשרד, ברשויות המקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית חוגים משולבי חברה, חינוך וספורט (להלן: "החוגים"). החוגים כוללים בין היתר אימוני ספורט, פעילויות חברתיות להקניית ערכים, מעורבות, מנהיגות וגיבוש הקבוצות, קבוצות למידה לסיוע בהכנת שיעורי בית, הכנה למבחנים והתמודדות עם קשיים לימודיים.
2. החוגים יערכו בשטח בתי הספר לאחר סיום שעות הלימודים הפורמאליות ויופעלו על ידי עמותת "היוזמה החינוכית הספורטיבית" אשר זכתה במכרז פומבי אשר פורסם על ידי המשרד לעניין זה. הפעילות תימשך שמונה (8) שעות אקדמיות מדי שבוע במהלך שנת הלימודים. 
3. רשויות מקומיות המעוניינות בהפעלת החוגים בשטחן, מתבקשות להגיש בקשה למשרד, באופן המפורט במסמכי הקול הקורא. 
4. עיקרי תנאי הסף:
א. רשות מקומית הממוקמת בגליל או בנגב או רשויות מקומיות המוגדרות במלואן כפריפריה חברתית.
ב. הרשות המקומית מונה לכל הפחות 10,000 תושבים.
ג. הרמה החברתית-כלכלית של הרשות המקומית הינה 1-5.
ד. בשטח הרשות המקומית יש לפחות 1,000 ילדים ובני נוער בגילאי 8-16. 
5. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 3.12.2019 בשעה 12:00. שאלות ההבהרה יוגשו בכתב בלבד באמצעות כתובת דואר אלקטרוני: drors@png.gov.il מענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר האינטרנט של המשרד.
6. המועד האחרון להגשת בקשות בהגשה דיגיטלית הינו 12.12.2019 בשעה 12:00. הבקשות יוגשו כקובץ PDF סרוק וימולאו על גבי טופס הבקשה המופיע בנספח א' בקול הקורא באמצעות דואר אלקטרוני:  kolotkorim@png.gov.il על מגיש הבקשה לוודא קבלת הודעה חוזרת אוטומטית על אישור קבלת הדואר האלקטרוני.
7. תנאי הסף, אמות המידה ויתר התנאים לקבלת התקצוב מפורטים במסמכי הקול קורא, על פי הנוסח המחייב הכולל את המסמכים הנלווים והתנאים המלאים לרבות תנאי הסף, המפורסם באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il​
8. המשרד אינו מחויב לקבל בקשה כלשהי ורשאי לבטל את הקול קורא או לפרסם קול קורא חדש מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.
9. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא והטפסים הנלווים לו גוברות. 
                                                                                                המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל