מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא לרשויות בנגב בגליל ובפריפריה החברתית לקבל מהמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל חוגי מחשוב וטכנולוגיה בבתי הספר היסודיים בפריפריה ללא עלות

מכרז סגור

קול קורא לרשויות בנגב בגליל ובפריפריה החברתית לקבל מהמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

אייקון תאריך תאריך פרסום: 24.11.2019 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 16.12.2019 #
24.11.2019

​​​​​​1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מודיע על כוונתו להפעיל ברשויות המקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית חוגי מחשוב וטכנולוגיה בבתי הספר היסודיים (להלן: "החוגים"), הכוללים יזמות ופיתוח אפליקציות, פיתוח משחקי מחשב, טכנולוגיות, תכנות בסיסי, מדיה דיגיטלית ומשחקים מקוונים. החוגים יערכו במימון מלא של המשרד יערכו בשטח בתי הספר לאחר סיום שעות הלימודים הפורמאליות.

2. החוגים יופעלו על ידי עמותת "מתן משקיעים בקהילה" אשר זכתה במכרז פומבי אשר פורסם על ידי המשרד לעניין זה. הפעילות תימשך שעתיים אקדמיות מדי שבוע במהלך שנת הלימודים ושש (6) שעות מדי יום בחופשות החגים ובחופש הגדול. 
3. רשויות מקומיות המעוניינות בהפעלת החוגים בשטחן, מתבקשות להגיש בקשה למשרד, באופן המפורט במסמכי הקול הקורא. 
4. עיקרי תנאי הסף:
א. רשות מקומית הממוקמת בנגב / בגליל / בפריפריה החברתית.
ב. הרמה החברתית-כלכלית של הרשות המקומית הינה 1-7.
ג. בבית הספר בו יתקיימו החוגים יהיו לפחות שני (2) חדרי מחשבים בהם לפחות ארבעים  (40) אמצעי קצה לתלמידים ורוחב פס של קו אינטרנט של לפחות 50 מגה בייט (MB 50). כיתות המחשבים יוקצו על ידי הבית ספר לטובת החוגים. 
5. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 5.12.2019 בשעה 12:00. שאלות ההבהרה יוגשו בכתב בלבד באמצעות כתובת דואר אלקטרוני: drors@png.gov.il מענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר האינטרנט של המשרד.
6. המועד האחרון להגשת בקשות בהגשה דיגיטלית הינו 16.12.2019 בשעה 12:00. הבקשות יוגשו כקובץ PDF סרוק וימולאו על גבי טופס הבקשה המופיע בנספח א' בקול הקורא באמצעות דואר אלקטרוני: kolotkorim@png.gov.il על מגיש הבקשה לוודא קבלת הודעה חוזרת אוטומטית על אישור קבלת הדואר האלקטרוני.
7. תנאי הסף, אמות המידה ויתר התנאים לקבלת התקצוב מפורטים במסמכי הקול קורא, על פי הנוסח המחייב הכולל את המסמכים הנלווים והתנאים המלאים לרבות תנאי הסף, המפורסם באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il
8. המשרד אינו מחויב לקבל בקשה כלשהי ורשאי לבטל את הקול קורא או לפרסם קול קורא חדש מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.
9. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא והטפסים הנלווים לו גוברות. 
                                                                                                         המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל