מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

מכרז פומבי מס' 25/2019 לביצוע עבודות למתן שירותים של תכנון, הקמה ותחזוקת מערכות סולאריות לייצור חשמל על פי הסדר מונה נטו על גגות של מבני ציבור ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית

מכרז סגור

מכרז פומבי מס' 25/2019

אייקון תאריך תאריך פרסום: 27.11.2019 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 19.12.2019 25/2019#
27.11.2019

​1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מפרסם מכרז לביצוע עבודות למתן שירותים להקמת מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגית פוטו-וולטאי על פי הסדר מונה נטו על גגות של מבני ציבור ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית, כחלק מתכנית "פריפריה חכמה" המקודמת במסגרת תכנית העבודה של המשרד לשנים 2019-2020, במטרה שהרשויות יהפכו בעתיד ל"ערים חכמות", לשפר את השירות לתושבים, להתייעל, לחסוך במשאבים ולייצר מקורות הכנסה חדשים. מכרז זה מהווה מכרז אחד מבין סדרה של מכרזים בנושא. 

2. מהות ההתקשרות: שירותי ניהול, תכנון, הפעלה, אספקה, הקמה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגית פוטו-וולטאי על פי הסדר מונה נטו על גגות של מבני ציבור ברשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית. 


3. תקופת ההתקשרות: הינה לשנתיים החל ממועד חתימת מורשיי החתימה מטעם המשרד על הסכם ההתקשרות. למשרד שמורה האפשרות להאריך את ההסכם בשלוש שנים נוספות (שנה בכל פעם) וזאת בכפוף לאישור ועדת המכרזים המשרדית, אישור תקציב המדינה מדי שנה וקיום תקציב בפועל.

4. עיקרי תנאי הסף המקצועיים של המציע: 
א. המציע בעל ותק של שנתיים (2 שנים) קלנדריות בתחום נשוא המכרז, בין השנים 2019-2014.
ב. המציע בעל ניסיון מוכח של שלושה (3) פרויקטים אשר בוצעו על ידו בין השנים 2019-2014.
ג. המציע יעמיד מנהל פרויקט בעל ניסיון בניהול הקמת שני (2) פרויקטים נשוא המכרז שנרכש בין השנים 2019-2014 
ד. המציע מעסיק לפחות שלושה (3) חשמלאים המוסמכים לעבודה כקבלני חשמל לעבודה בגובה.
ה. המציע מעסיק במשך שנה לפחות, לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, את בעלי התפקידים הבאים: מתכנן מערכות סולאריות, מהנדס חשמל מוסמך וחשמלאי מוסמך. 
ו. המציע יצרף להצעתו את המפרט הטכני המלא של המערכת המוצעת על ידו, על מנת שתיבחן התאמתה לדרישות המפורטות במכרז.

5. אמות המידה לבחירת הזוכה, פירוט התנאים ויתר תנאי הסף המחייבים למכרז מופיעים במסמכי המכרז המלאים באתר האינטרנט של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il  

6. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 10.12.2019 בשעה 12:00. שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת: natalym@png.gov.il בהתאם למתווה המפורט במסמכי המכרז.

7. המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים הינו 19.12.2019 בשעה 12:00. ההצעות יוגשו במעטפה סגורה עליה ירשם "מכרז פומבי מס' 25/2019 לביצוע עבודות למתן שירותים של ניהול, תכנון, הפעלה, אספקה, הקמה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגית פוטו-וולטאי על פי הסדר מונה נטו על גגות של מבני ציבור בפריפריה, בנגב ובגליל". במכרז תבוצע בחינה דו-שלבית, לשם כך הצעת המחיר נדרשת להיות מוגשת במעטפה סגורה, בנפרד מחלקי ההצעה האחרים. ההצעות יוגשו לתיבת המרכזים שתוצב בכתובת שדרות שאול המלך 8, קומה 13 בתל אביב. תשומת לב המציעים לעומסי תנועה ומצוקת חניה באזור וכן לבידוק בטחוני הנערך לבאי המשרד. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון בוועדת המכרזים. 

8. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז, הוראות המכרז גוברות.​