מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון
מכרז סגור

קול קורא לתקצוב אירועי תרבות משותפים עבור הרשויות המקומיות בפריפריה החברתית

אייקון תאריך תאריך פרסום: 05.12.2019 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 29.01.2020 #
05.12.2019

​​​​​1.       המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מודיע על פרסום קול קורא לתקצוב אירועי תרבות משותפים עבור הרשויות המקומיות בפריפריה החברתית (להלן: "הקול הקורא"). הקול הקורא הינו  לשנת 2019 ולשנת 2020.

2.       אירוע הינו מפגש/מופע תרבות המשותף לשלוש (3) רשויות מקומיות לפחות.
אירוע קטן הכולל 1,000 משתתפים, לכל הפחות, בהיקף תקציבי שלא יפחת מסך של 250,000 ₪.
אירוע בינוני הכולל 5,000 משתתפים, לכל הפחות, בהיקף תקציבי שלא יפחת מסך של 1,000,000 ₪.
אירוע גדול הכולל 20,000 משתתפים, לכל הפחות, בהיקף תקציבי שלא יפחת מסך של 2,500,000 ₪.

3.       רשויות מקומיות אשר עונות על תנאי הסף שנקבעו בקול הקורא ומעוניינות בקבלת תקצוב המשרד, מתבקשות להגיש בקשה על פי המפורט בקול קורא זה.

4.       רשאית להגיש בקשה להשתתפות:

  1. א.  רשות מקומית אחת הממוקמת במלואה בשטח הפריפריה החברתית כפי שהוגדר בסעיף 2א' לקול הקורא ושבקשתה הוגשה במשותף עם שתי (2) רשויות מקומיות נוספות, לכל הפחות, הממוקמות במלואן בשטח הפריפריה החברתית.
  2. ב.  מדובר באירוע תרבות המשותף לשלוש (3) רשויות מקומיות לכל הפחות. באחריות הרשות המקומית לוודא כי רשויות מקומיות אחרות השותפות לבקשתה, לא משתתפות גם בבקשות של רשויות מקומיות אחרות. במקרה בו רשות מקומית כלשהי חותמת על שותפות  ביותר מבקשה אחת, עלולות שתי הבקשות להיפסל. 
  3. ג.  האירוע חייב להיות פתוח לציבור תושבי הפריפריה החברתית בלבד (המשרד לא יתקצב אירוע סגור).
  4. ד.  האירוע נדרש להתקיים בשטח הרשות המקומית מבקשת התמיכה או בשטח אחת מהרשויות השותפות לבקשה. ככל שברשויות אלה לא יימצא אתר העונה לדרישות האירוע יתקיים האירוע בשטח המוגדר  כפריפריה החברתית. במידה שבשטח אחת הרשויות הנ"ל אין אתר מתאים או זמין לקיום האירוע יוכל להתקיים האירוע בשטח שאינו בפריפריה החברתית, במקרה כזה, לא יכיר המשרד בהוצאות שכירת מקום האירוע לצורך תשלום התקצוב/התמיכה. 
  5. הפעילות לא תהיה בעלת מטרות רווח ולא ניתן יהיה למכור כרטיסים לאירוע.
  6. חלה חובה על הרשות המקומית לחלק כרטיסים מראש לתושבי הפריפריה החברתית בלבד.

5.       הקול הקורא המלא, על פי הנוסח המחייב, הכולל את המסמכים הנלווים והתנאים המלאים לבקשה לתקצוב מפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת:

 www.negev-galil.gov.il 

6.       שאלות הבהרה תוגשנה בכתב בלבד באמצעות דואר אלקטרוני: drors@png.gov.il תחת הכותרת: "קול קורא לתקצוב אירועי תרבות משותפים עבור הרשויות המקומיות בפריפריה החברתית" עד ליום 15.12.2019 בשעה 14:00 עבור מועד א' של ההגשה ועד ליום 09.01.2020 בשעה 14:00 עבור מועד ב' של ההגשה (אין ליצור קשר טלפוני בנושא). המענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר האינטרנט של המשרד.

7.       את הבקשות יש להגיש לתיבת המכרזים של המשרד, בכתובת שדרות שאול המלך 8 (קומה 13) תל אביב. עבור מועד א' - לא יאוחר מיום 18.12.2019 בשעה 14:00 ועבור מועד ב' – לא יאוחר מיום 29.01.2020 בשעה 14:00. בקשה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשה לא תובא לדיון. תשומת לב המבקשות לעומסי תנועה ומצוקת חניה באזור וכן, לבידוק בטחוני הנערך לבאי המשרד.

8.       המשרד אינו מחויב לקבל בקשה כלשהי, ורשאי לבטל את הקול קורא או לפרסם קול קורא חדש מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.

9.       תנאי הסף, אופן ההגשה ויתר התנאים הקובעים לקבלת התקצוב מפורטים במסמכי הקול הקורא.

10.   בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא, ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא והטפסים הנלווים לו גוברות. ​​

                                                                                               המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל