מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא לתקצוב רכז פיתוח קריירה במרכזי צעירים בערים ובמועצות המקומיות בפריפריה החברתית 2020

מכרז סגור

קול קורא לתקצוב רכז פיתוח קריירה במרכזי צעירים

אייקון תאריך תאריך פרסום: 10.12.2019 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 25.12.2019 #
10.12.2019
1.  המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מבקש לקבל בקשות למטרות תקצוב רכז פיתוח קריירה במרכזי צעירים בפריפריה החברתית לשנת 2020 (להלן: "הקול הקורא"). 
2.  ערים ומועצות מקומיות בפרירפריה החברתית אשר עונות על תנאי הסף שנקבעו בקול הקורא ומעוניינות לתקצב רכז פיתוח קריירה, מתבקשות להגיש בקשה על פי המפורט בקול הקורא. הקול קורא הינו לשנת 2020. 
3.  עיקר תנאי הסף: 
א.  על מרכז הצעירים בגינו מוגשת הבקשה להימצא באחת הרשויות המקומיות בתחום הפריפריה החברתית, אשר כלל הרשות תחת ההגדרה של פריפריה חברתית (הרשות מדורגת בדרוג החברתי - כלכלי של הלמ"ס  בין 1-4).  
ב. העמדת מבנה מותאם. 
ג. מרכז הצעירים rפעל במהלך שמונת החודשים האחרונים של שנת 2019, כולל מנהל מרכז צעירים המועסק בלפחות 100% משרה. 
ד. הפעלת רכזי פיתוח הקריירה תעשה באמצעות הרשות המקומית, או באמצעות גופים עירוניים. 
ה. מרכז הצעירים עסק בשנת 2019 בתחום פיתוח  קריירה והתקיימו בו לפחות עשר (10) פעיליות בתחום פיתוח קריירה. 
ו. מרכז צעירים אינו מתוקצב במסגרת הקולות הקוראים הבאים של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל: "קול קורא להקמת מרכזי צעירים במגזר הלא יהודי בפריפריה החברתית", "קול קורא להקמת מרכזי זכויות לצעירים במגזר החרדי בפריפריה החברתית". 
4.  מסמכי הקול קורא המלאים והמחייבים, המסמכים הנלווים, פירוט תנאי הסף ויתר התנאים אמות המידה לבחירת הזוכים מפורטים באתר המשרד לפיתוח הפרירפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il​​​
5.  המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו יום שלישי 17.12.2019 בשעה 12:00. שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת: eldady@png.gov.il תחת הכותרת "קול קורא לתקצוב רכז פיתוח הקריירה במרכזי צעירים בערים ובמועצות מקומיות בפריפריה החברתית לשנת 2020". מענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר המשרד.
6.  המועד האחרון להגשת בקשות הינו יום רביעי ה-25.12.2019 בשעה 15:00.  הבקשות על צורפותיהן ונספחיהן, יוגשו למשרד באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת: Young2020@png.gov.il ​
7.  המשרד אינו מחויב לקבל הצעה כלשהי ורשאי לבטל את הקול קורא או לפרסם קול קורא חדש מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.
8.  בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא גוברות.