מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

בקשה לקבלת מידע (RFI) לצורך בחינת האפשרות לפרסם מכרז פומבי להקמת משחקיות/ג'ימבורי בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית

מכרז סגור

בקשה לקבלת מידע (RFI) לצורך בחינת האפשרות לפרסם מכרז פומבי להקמת משחקיות/ג'ימבורי

אייקון תאריך תאריך פרסום: 31.05.2018 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 17.06.2018 #
31.05.2018

​​מבוא

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד"), מבצע ומתכנן פרויקטים פיסיים ותשתיתיים, לרבות פרויקטים בתחומי הבנייה והדיור, תשתיות ציבוריות, מוסדות ציבור, תשתיות תחבורתיות, תשתיות תיירות וכדומה. המשרד מקצה מדי שנה מאות מיליוני שקלים לביצוע פרויקטים פיסיים דוגמת מוסדות ציבור, תשתיות לבנייה, מתקני ספורט, תשתיות תיירות, תשתיות תחבורתיות וכדומה. במסגרת תוכנית העבודה של המשרד לשנים 2017 ו-2018, ומתוך מטרה לעודד חיי פנאי וקהילה, בריאות ואיכות חיים, המשרד קיבל החלטה לפעול להקמת עשרות מתחמים עם מתקני משחקים בתחומי הרשויות המקומיות ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית.
במסגרת הליך זה פורסם מכרז ונבחרו 3 חברות לתכנן ולהתקין מתקני שעשועים בעשרות רשויות מקומיות שונות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית. כצעד משלים לכך, המשרד מעוניין לבחון את האפשרות להקים משחקיות/מתקני ג'ימבורי עבור הרשויות המקומיות במבנים סגורים שיוקצו לטובת הנושא על ידי הרשויות המקומיות. 
המשרד מבקש לקבל מידע מגופים המתכננים, מייצרים, מייבאים, מייצאים, מתקינים ומפעילים משחקיות או ג'ימבורי, על מנת לקבל את כל המידע האפשרי בתחום ולשם בחינת האפשרות האם לפרסם מכרז פומבי לחברות בנושא וכיצד לאפיין את המכרז. הפנייה מיועדת גם לרשויות מקומיות על מנת ללמוד אודות הצורך בפרויקט מסוג זה והביקוש הצפוי. 
כללי
1. אין בהליך זה כדי ליצור התחייבות כלשהי מצד הפונה לצאת למכרז ו/או לשתף גורם כזה או אחר במכרז עתידי אם וכאשר יפורסם, וכי אין בהליך זה כדי ליצור התחייבות כלפי המשתתפים ו/או אדם ו/או גוף כלשהו. אין בהליך זה כדי למנוע מהמשרד לרכוש את השירותים המבוקשים בכל דרך שיבחר.
2. הפונה שומר על זכותו להשתמש במידע אשר יתקבל בעקבות פנייה זו לצורך הרכבת רשימת ספקים פוטנציאליים – הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.
3. אם יתקיים הליך מכרזי בעתיד, יהא המשרד רשאי לשנות או להוסיף תנאים ודרישות – הכל לפי שיקול דעתו המקצועי ובהתאם לצרכיו.
4. המשרד מעוניין לבחון עם רשויות מקומיות את הצורך בהקמת משחקיות או ג'ימבורי עבור הרשויות המקומיות.
5. המשרד מבקש לקבל מידע מגופים אחרים, בעלי עניין, ידע וניסיון בתחום, על מנת לבחון את האפשרות לפרסם מכרז פומבי בתחום ולהתקשר עם גוף אחד או יותר לשם תכנון, ייצור, ייבוא, התקנה והפעלת משחקיות או ג'ימבורי. 
6. הרשויות המקומיות תידרשנה להעמיד מבנה/מתחם משופץ ומתוחזק לשם הקמת והפעלת המשחקייה או הג'ימבורי. 
7. אופן הפעלת המשחקייה או הג'ימבורי אינו ידוע במועד זה וטרם נקבע. 
תיאור המידע והשירותים המבוקשים 
במסגרת  RFIזה מבקש המשרד לקבל מידע מרשויות מקומיות אודות השירותים והצורך במשחקיות / ג'ימבורי ומגופים בעלי עניין, ידע וניסיון בתחום המשחקיות או הג'ימבורי. כל זאת כצעד ראשוני ומקדים בטרם המשרד יחליט באם לפרסם מכרז פומבי בנושא. 
לפיכך, גופים אחרים העונים לתנאים לעיל ולתנאים דלהלן, מתבקשים במסגרתRFI  זה למסור מידע בתחום ובנושא כמפורט להלן:
1. פרטי הגוף המגיש (שם המשיב, צורת ההתאגדות, מספר זיהוי של היישות המשפטית, מקום מרכז הפעילות, שנת הקמת ההתאגדות, כמות עובדים ישירה, התמחות עיקרית של ההתאגדות, כתובת אתר אינטרנט, שם איש קשר ודרכי התקשרות).​
2. פירוט לקוחות מרכזיים, עיקרי השירות המסופק ללקוחות (שם הלקוח, שם איש קשר, טלפון של איש קשר, מייל של איש קשר, שירותים עיקריים הניתנים ללקוח. 
3. מתודולוגיה של פעילות החברה לרבות שימוש בקבלני משנה וכו'.
4. ניסיון הגוף המגיש בתחום המשחקיות או הג'ימבורי. 
5. תמונות, הדמיות ומצגות בתחום.
6. התקציב הנדרש להקמת משחקייה או ג'ימבורי. יש להתייחס לכל המרכיבים הבאים:
  • עבודות השיפוץ וההתאמה הנדרשות במבנה לטובת הנושא.
  • הכנות מיוחדות הנדרשות במבנה דוגמת בטיחות, חדרי נוחיות, נקודות חשמל וכדומה. מדובר במבנים סגורים בלבד. 
  • גודל מבנה מינימאלי נדרש. יצוין כי בכוונת המשרד לבחון את האפשרות להקים משחקיות או ג'ימבורי במגוון גדלים בהתאם לגודל הרשות המקומית ומספר הילדים ברשות המקומית.
  • הציוד. יש להתייחס לדגמים אפשריים של משחקיות וג'ימבורי בעלויות משתנות, תוך התייחסות לציוד המינימאלי הנדרש להקמת משחקייה או ג'ימבורי עבור מספר ילדים קטן יחסית, לבין          הקמת משחקיה או ג'ימבורי עבור מספר ילדים גדול יותר משמעותית. יש לכלול כל ציוד אפשרי נדרש לדעת המציע דוגמת מתנפחים, רבי מרחב, בריכות כדורים, לוחות פעילות, קירות                טיפוס, טרמפולינות, קרוסלות, מתקני מיני לונה פארק, מתקנים ייחודים, משטחים לרצפה וכדומה. 
  • המשרד מעריך כי עבור משחקייה או ג'ימבורי קטנים יידרש תקציב של עשרות אלפי ₪ עבור הציוד, ועבור משחקייה או ג'ימבורי גדולים יידרש תקציב של מאות אלפי ₪ עבור הציוד. יש                  להתייחס לעלויות הציוד וההתקנה בלבד, לאור העובדה שהמבנה והתאמתו יבוצעו על ידי הרשויות המקומיות. 
  • במרבית המקרים, המשחקייה או הג'ימבורי יהיו מותאמים לקבוצות גילאים שונות. 
  • המשרד מעריך כי במידה ויפורסם מכרז פומבי בנושא, הכוונה תהיה להקים עשרות משחקיות וג'ימבורי עבור הרשויות המקומיות במגוון גדלים ודגמים. 
  • כל מידע רלוונטי נוסף לשיקול דעתו של הגוף המציע.
7. מספר הילדים המינימאלי הנדרש לשם הקמת משחקייה או ג'ימבורי.
8. לוחות זמנים לאספקת הציוד ולהתקנתו.
9. עקרונות הפעלת משחקייה או ג'ימבורי לרבות הוצאות אחזקה, תפעול, בלאי, העסקת כוח אדם, מכירת כרטיסים, הפעלת מזנון וכדומה. 
10. תווי תקן, דרישות רישוי, ביטוחים נדרשים, וכל היבט הנדרש מהבחינה התכנונית, המשפטית והביטוחית להקמת והפעלת משחקייה או ג'ימבורי. 
11. כל מידה נוסף לדעתו של הגוף המציע שיסייע למשרד ללמוד אודות הנושא ולהחליט האם לפרסם מכרז בנושא, מאפייני המכרז והיקפי המכרז. 
הבהרות 

אין בפניה זו משום התחייבות כלשהי של המשרד או מי מטעמו להמשיך בתהליך זה בדרך של הליך התקשרות כלשהו. הפניה או המענה עליה או הצגת המידע על ידי גוף כלשהו לא תיצור התקשרות כלשהי בין המשרד או מי מטעמו לבין מי מהגופים ולא תחייב את המשרד או מי מטעמו לפרסם מכרז פומבי או לתקצב את הגופים, והמשרד יהיה רשאי לשקול את צעדיו והמשך פעולתו בהתאם לאינטרס הציבורי, שיקולי תקציב, ושיקולים ענייניים  ומקצועיים אחרים.   
עוד מובהר בזאת כי מסירת המידע במסגרת RFI זה משמעה הסכמתו המפורשת של מוסר המידע לשימוש של המשרד במידע, ככל שימצא לנכון  על פי שיקול דעתו, לרבות לצורך הכנת ופרסום מכרז פומבי, ולוויתור על כל תביעה עתידית כנגד המשרד שהינה פועל יוצא של שימוש במידע, ככל שמסר. למוסר המידע לא תהיינה כל טענות, לרבות, בגין זכויות יוצרים.
ככל שהמשרד יחליט על התקשרות עם גוף כלשהו ו/או על פרסום מכרז פומבי בעתיד, יהא המשרד רשאי להוסיף תנאים ודרישות, לפי שיקול דעתו המקצועי ובהתאם לצרכיו. 
המשרד שומר על זכותו לפנות, ככל שיידרש, למי שענה על פניה זו בבקשה להשלמת מידע והבהרות, לביקור באתריו ובמקומות בהם הוא עורך את פעילותו, להצגת מצגות והדגמות. 
מענה לפנייה לא יהווה תנאי להשתתפות במכרז שייערך בעקבותיו.
מענה לפנייה מוקדמת לקבלת מידע לא יעניק יתרון במכרז ולא יחייב את שיתופו במכרז של העונה או התקשרות עמו בכל דרך אחרת.
במידה וייערך מכרז לאספקת השירותים המבוקשים, המשיבים יידרשו להגיש את כל המסמכים שיידרשו במסגרת מסמכי המכרז, ולעמוד בכל התנאים שייקבעו. המידע שהגיש משיב אם הגיש) במסגרת המענה לבקשה זו, לא ייחשב כמידע שהוגש במענה למכרז, ולא ייעשה שימוש במידע במענה לצורך שקלול או התייחסות להליך המכרזי העתידי.
כל ההוצאות הכרוכות בהכנת המענה לפנייה זו ובהגשתו, הן באחריותם הבלעדית של המשיבים מוסרי המידע בלבד ועל חשבונם. יודגש, כי המשיבים לא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי או להחזר ו/או תשלום כלשהו מהפונה בגין הגשת המענה לפנייה זו, לפונה לא תהיה כל אחריות בקשר למענה זה.
ככל שהמידע שיימסר במסגרת המענה כולל מרכיבים שהם בגדר סוד מסחרי או סוד מקצועי של המשיב, יצוין הדבר במפורש, תוך ציון החלק החסוי.
משיב המגיש מידע במענה לבקשה זו, מתחייב בכך שבמסגרת המידע שהגיש ו/או כל שימוש שייעשה בו כאמור לעיל, לא תיפגענה זכויות, לרבות זכויות יוצרים או סוד מסחרי של צד שלישי. המשיב לבדו יישא באחריות לכל דרישה או תביעה שמקורה בטענה כי במסגרת שימוש במידע שהוגש הופרו זכויות צד שלישי כאמור, והוא ישפה את הפונה מיד עם הצגת דרישה בגין כל סכום שיידרש ו/או ייתבע לשלם מחמת תביעה או דרישה כאמור לעיל, לרבות הוצאות שכ"ט עו"ד.
יצוין כי בקשה זו איננה מהווה מכרז או הזמנה להציע הצעות, אלא, פניה מוקדמת לקבלת מידע בלבד, על פי תקנה 14א. לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993.
אופן הגשת המענה
1. המענה לפניה, יוגש בדואר אלקטרוני בלבד, עד ליום ה-17/6/2018 בשעה 14:00. 
עבור: מר דרור סורוקה, המשרד לפיתוח הנגב והגליל , מייל: drors@pmo.gov.il כאשר בראש הפניה (בשורת נושא ההודעה האלקטרונית) יירשם: "מענה לבקשה לקבלת מידע (RFI) לצורך בחינת האפשרות לפרסם מכרז פומבי לחברות להקמת משחקיות/ג'ימבורי עבור רשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית".
2. על הגופים  לוודא כי הדוא"ל התקבל בשלמותו בטלפון: 03-6060705, פקס: 03-6958414.
3. הגופים רשאים להפנות שאלות הבהרה  בקשר לפנייה זו לאיש הקשר שפרטיו מעלה, עד ליום ה-7/6/2018 בשעה 12:00, באמצעות דואר אלקטרוני. על הגופים  לוודא ששאלותיהם הגיעו בשלמותן לאיש הקשר. תשובות לשאלות הבהרה ככל שתתקבלנה, תפורסמנה במרוכז באתר האינטרנט של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, לא יאוחר מיום ה- 12/6/2018.
4. הפונה רשאי בכל עת, לדחות את המועד האחרון להגשת המענה או להגשת שאלות הבהרה או פרסום המענה להן, וכן רשאי לשנות הוראות ותנאים הנוגעים להליך זה, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.
5. הפונה שומר על זכותו לפנות ככל שיידרש, למי שענה על פנייה זו בבקשה להשלמת מידע והבהרות, להצגת מצגות וכיוצ"ב. לבקר באתרי לקוחות אשר יוצגו על ידי המשיבים ו/או לבקר במשרדי המשיבים שייענו לפנייה זו.
6. הפונה רשאי לקיים פגישות עם מי מהגופים או עם כולם, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. הפגישות ייערכו במשרדי הפונה בתל-אביב. לפגישות יוזמנו נציגי המשרד או כל נציג אחר ע"פ שיקול דעת הפונה.