מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא להגשת הצעות על ידי רשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית עבור התקנת משחקיות

מכרז סגור

נוהל סיוע לחברות למטרת עידוד תעסוקה איכותית לשנת 2019

אייקון תאריך תאריך פרסום: 31.01.2019 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 01.04.2019 #
31.01.2019
 • 1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: המשרד) מבקש לקבל בקשות לסיוע לחברות להתרחב ולקלוט עובדים חדשים באמצעות רכישת ציוד ואמצעים נדרשים, או באמצעות ביצוע עבודות שיפוץ ובנייה, תשתיות וכדומה, או השתתפות בהיסעי עובדים או הכשרות מקצועיות/הסבות מקצועיות. 
  2. החברות תידרשנה לקלוט עובדים חדשים בפריפריה החברתית, בנגב או בגליל כתנאי לקבלת הסיוע, כמפורט בנוהל. החברות הזכאיות להגיש הצעות הינן כל החברות העומדות בתנאי הנוהל המפורט, המפורסם באתר המשרד. 
  3. נוהל הסיוע המלא, המסמכים הנלווים וכל יתר התנאים, מפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת www.negev-galil.gov.il  

  ​4.שאלות הבהרה יוגשו בכתב בלבד באמצעות דואר אלקטרוני meravo@png.gov.il עד ליום 11.3.2019 בשעה 12:00 תחת הכותרת 'נוהל סיוע לחברות למטרת עידוד תעסוקה איכותית בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל'. תשובות יפורסמו באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת www.negev-galil.gov.il

  5.הבקשות, בצירוף כרטיס הפרויקט והמסמכים הדרושים, המפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת www.negev-galil.gov.il  יוגשו עד ליום 1.4.2019 בשעה 12:00, באמצעות דוא"ל לכתובת  kolotkorim@png.gov.il בלבד, (רצוי מכתובת דוא"ל רשמית של החברה). 

  6. בכותרת המייל יצוין בפירוש 'נוהל סיוע לחברות למטרת עידוד תעסוקה איכותית בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל 2019'. ההודעה תכלול את כל הצרופות שנדרשו בקבצי DOC או XLS או סריקות מסמכים באיכות גבוהה (כקובץ PDF בלבד), גודל ההודעה, על כל צרופותיה, לא יעלה על 10 מ"ב.
  7. לא תעשה הפניה לקבצים המאוחסנים ב"ענן", ויובהר כי לא תהיה התייחסות להפניות אלה כנספחים, ובהיעדר הנספחים כקבצים, תיחשב הבקשה חסרה, והיא עלולה להיפסל.
  8.  תנאי הסף, אמות המידה לקביעת גובה הסיוע ויתר התנאים לקבלת הסיוע מפורטים במסמכי הנוהל.
  9. המשרד אינו מחויב לקבל הצעה כלשהי והוא רשאי לבטל את הנוהל או לפרסם נוהל חדש מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.
  10. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בנוהל ובטפסים הנלווים לו, הוראות נוהל הסיוע והטפסים הנלווים לו גוברות.