מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא להגשת הצעות על ידי רשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית עבור התקנת משחקיות

מכרז סגור

קול קורא להגשת הצעות עבור התקנת משחקיות

אייקון תאריך תאריך פרסום: 31.01.2019 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 21.03.2019 #
31.01.2019
 • 1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד"), מודיע על פרסום קול קורא להתקנת משחקיות בתחום הרשויות המקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית. 
  2. רשויות מקומיות אשר עונות על תנאי הסף שנקבעו בקול הקורא ומעוניינות בהתקנת משחקיות חדשות במימון המשרד, מתבקשות להגיש בקשה על פי המפורט בקול קורא זה. הקול קורא הינו לשנת 2019 בלבד ומיועד להתקנת משחקיות חדשות בלבד ברשויות מקומיות המונות לכל הפחות 5,000 תושבים וכן, בשטחן לפחות 1,000 ילדים בגילאי 0-9, בהתאם  לנתוני הלמ"ס העדכניים. המשרד ייקבע את מספר המתחמים ודגם המשחקיות שיותקנו בכל רשות מקומית.
  3. המשחקיות יותקנו על ידי חברת ש.ת פעלטון בע"מ (להלן: "החברה"), אשר זכתה במכרז פומבי שפרסם המשרד (3 דגמים שונים). הרשויות המקומיות תעבודנה ישירות מול החברה שתספק ותתקין את המשחקיה במבנה שתקצה הרשות לשם כך, ובתקציב ובתנאים שייקבעו על ידי המשרד, כמפורט בקול הקורא. התשלומים יבוצעו ישירות על ידי המשרד לחברה. הרשות המקומית אינה נדרשת להשתתף בהוצאות רכישת והתקנת המתקנים, אך, נדרשת להכשרת מבנה על פי התנאים שנקבעו בקול הקורא.  
  4. הרשות המקומית תידרש להעמיד לטובת המשחקייה, מבנה בבעלותה לרבות מתוקף הסכם/ חוזה חכירה, באתר התואם את ייעודי הקרקע. 
  5. הרשות המקומית תידרש לעמוד בכל הדרישות לא יאוחר מ-6 חודשים, ללא הארכה, מיום קבלת הודעת המשרד אודות מספר ודגם המשחקיות שאושרו לרשות המקומית.
  6. הקול הקורא המלא, על פי הנוסח המחייב, הכולל את המסמכים הנלווים והתנאים המלאים מפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת www.negev-gali​l.gov.il​.  
  7. שאלות הבהרה יוגשו בכתב בלבד באמצעות דוא"ל לאשת הקשר מטעם המשרד לצורך קול קורא זה, גב מרב אורבך – מנהלת תחום בכירה לתכנון מדיניות. ניתן לפנות בשאלות הבהרה בכתובת המייל meravo@png.gov.il​, תחת הכותרת "קול קורא להקמת משחקיות ביישובי הנגב, הגליל ובפריפריה החברתית", עד לתאריך ה-21/2/2019, בשעה 12:00. אין ליצור קשר טלפוני בנושא. המענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר האינטרנט של המשרד עד לתאריך ה-26/2/2019. 
  8. המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 21/3/2019 בשעה 12:00. 
  9. המשרד אינו מחויב לקבל הצעה כלשהי, ורשאי לבטל את הקול קורא או לפרסם קול קורא חדש מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.
  10. תנאי הסף, אמות המידה לתקצוב ויתר התנאים לקבלת התקצוב מפורטים במסמכי הקול קורא.
  11. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא, ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא והטפסים הנלווים לו - גוברות.