מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא להקצאת שירותי חונכות "צומחים יחד" לתלמידי בתי-ספר ברשויות מקומיות בפריפריה החברתית לשנה"ל תשפ"א

מכרז סגור

קול קורא להקצאת שירותי חונכות "צומחים יחד"

אייקון תאריך תאריך פרסום: 30.09.2020 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 02.11.2020 #
30.09.2020
1.      המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מודיע על פרסום קול  קורא להקצאת שירותי חונכות לתלמידי כיתות א'-י"ב ושכבות גיל מקבילות (להלן: "הפרויקט") בתחום הרשויות המקומיות המוגדרות כפריפריה החברתית על פי החלטות הממשלה הרלוונטיות (להלן "הרשויות"). במסמכי הקול הקורא המפורסמים באתר המשרד מופיעה הרשימה המלאה.
2.      רשויות מקומיות אשר עונות על התנאים ומעוניינות בהקצאת שעות שירותי חונכות, מתבקשות להגיש בקשה על פי המפורט בקול הקורא. הקול הקורא הינו לשנה"ל תשפ"א ומיועד להקצאת שירותי חונכות בלבד. המשרד יקבע את התקציב ואת כמות החונכויות בהתאם לניקוד המפורט בקול הקורא.
3.      מוצעים שני סוגי חונכויות: פרטנית וקבוצתית. הרשויות המקומיות אינן נדרשות להשתתף בהוצאות לטובת החונכויות, אך הן נדרשות להעמיד משרד לעבודת הרכז היישובי, להקצות שני חברים לתפעול הועדה היישובית, לספק את רשימת התלמידים שיכללו בפרויקט ולהקצות מקומות ציבוריים בתחום הרשות בהם תתקיים החונכות לטובת הפעלת הפרויקט.
4.      הרשויות המקומיות יפעלו ישירות מול ספקים שיבחרו על ידי המשרד, תוך ליווי הפרויקט על ידי המשרד.
5.      המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 20.10.2020 בשעה 12:00. שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת: talibe@png.gov.ilתחת הכותרת "קול קורא "צומחים יחד תשפ"א". מענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר המשרד עד ליום 26.10.2020.
6.      המועד האחרון להגשת בקשות הינו ​2.11.2020 בשעה 12:00. ההצעות יוגשו במעטפה סגורה עליה ייכתב שם הרשות המגישה "קול קורא להקצאת שירותי חונכות "צומחים יחד" לתלמידי בתי-ספר ברשויות מקומיות בפריפריה החברתית לשנה"ל תשפ"א". הבקשות יוגשו לתיבת המכרזים שתוצב בכתובת שד' שאול המלך 8, (קומה 13) בתל אביב. תשומת לב המציעים לעומסי תנועה ולמצוקת חניה באזור וכן לבידוק בטחוני הנערך לבאי המשרד בהתאם להנחיות משרד הבריאות. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון.
7.       המשרד אינו מחויב לקבל הצעה כלשהי ורשאי לבטל את הקול קורא או לפרסם קול קורא חדש מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.
8.      תנאי הסף, אמות המידה לתקצוב ויתר התנאים הנלווים מפורטים במסמכי הקול קורא המלא והמחייב ובטפסים הנלווים המפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il 
9.      בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא גוברות.
 
המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל