מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא "פריפריה חכמה "התקנת אמצעי "ערים חכמות" ברשויות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית

מכרז פתוח

קול קורא "פריפריה חכמה "התקנת אמצעי "ערים חכמות"

אייקון תאריך תאריך פרסום: 01.11.2020 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 17.12.2020 #
01.11.2020

1.       המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מודיע על פרסום של קול קורא להתקנת אמצעי "ערים חכמות" (מערכות סולאריות לגגות מבני ציבור, מערכת פינוי אשפה חכמה, תאורת רחוב באמצעות לדים) בתחום הרשויות המקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית (להלן "הרשויות").

2.       רשויות מקומיות אשר עונות על תנאי הסף שנקבעו בקול הקורא ומעוניינות בהתקנת אמצעי ערים חכמות במימון המשרד, מתבקשות להגיש בקשה על פי המפורט בקול הקורא.

3.       הרשות המקומית אינה נדרשת להשתתף בהוצאות רכישת והתקנת האמצעים, אך נדרשת לעמוד בכל התנאים המפורטים בהרחבה במסגרת הקול קורא.

4.       תמצית תנאי הסף:

א. רשות מקומית הממוקמת בנגב או בגליל ברמה חברתית כלכלית 1-5 בלבד או בפריפריה החברתית (רשויות המוגדרות במלואן כפריפריה חברתית ברמה חברתית 1-4 בלבד); ב. ביטוח האמצעים; ג. כפל תמיכה ממשלתית לגבי אותו אמצעי; ד. צירוף האסמכתאות הנדרשות לשם בחינת נתוני הרשות.

5.       האמצעים יותקנו על ידי שלוש (3) חברות שונות שזכו במכרזים פומביים שפורסמו על ידי המשרד. (א). תאורה חכמה: החלפת תאורת רחוב לתאורת לדים, תבוצע על ידי חברת ג.מ. ברזילי בע"מ. (ב). התקנת מערכת אשפה חכמה: תבוצע על ידי חברת טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ. (ג). התקנת מערכות סולאריות לייצור חשמל על גגות מבני ציבור: תבוצע על ידי חברת נקסטקום אנרג'י בע"מ.

6.       התשלום עבור האמצעים יבוצע ישירות על ידי המשרד לחברות הזוכות.

7.       המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 24.11.2020 בשעה 12:00. שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת:  natalym@png.gov.il ​ תחת הכותרת "קול קורא להתקנת אמצעי ערים חכמות ברשויות הנגב, הגליל והפריפריה החברתית". מענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר המשרד עד ליום 29.11.2020.

8.       המועד האחרון להגשת בקשות הינו 17.12.2020 בשעה 12:00. ההצעות יוגשו במעטפה סגורה עליה ייכתב שם הרשות המגישה "קול קורא להתקנת אמצעי ערים חכמות ברשויות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית". ההצעות יוגשו לתיבת המכרזים שתוצב בכתובת שדרות שאול המלך 8, קומה 13 בתל אביב. תשומת לב המציעים לעומסי תנועה ומצוקת חניה באזור וכן לבידוק בטחוני הנערך לבאי המשרד. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון.

9.       המשרד אינו מחויב לקבל בקשה כלשהי ורשאי לבטל את הקול קורא או לפרסם קול קורא חדש מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.

10. תנאי הסף, אמות המידה לתקצוב ויתר התנאים הנלווים מפורטים במסמכי הקול קורא המלא והמחייב ובטפסים הנלווים המפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: https://negev-galil.gov.il/mediacenter/tenders/documents/kolkore011120.pdf

11.   בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא גוברות.

 ​

בשל תקלה טכנית באתר, לא ניתן לגשת לקישורים המופיעים בקובץ הקול קורא, על כן הועלו לעמוד זה המסמכים הרלוונטיים