מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא להשתתפות רשויות מקומיות בפריפריה החברתית בתכנית חונכויות "צומחים יחד" 2018-2019  במטרה להנגיש שוויון הזדמנויות בחינוך

מכרז סגור

קול קורא להשתתפות רשויות מקומיות בפריפריה החברתית בתכנית חונכויות "צומחים יחד"

אייקון תאריך תאריך פרסום: 30.07.2018 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 22.10.2018 #
30.07.2018
המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל מפרסם קול קורא להשתתפות רשויות מקומיות בפריפריה החברתית בתכנית חונכויות "צומחים יחד" 2018-2019 במטרה להנגיש שוויון הזדמנויות בחינוך

 

1. במטרה לצמצם פערים בחינוך ומתן שוויון ההזדמנויות לילדים ובני נוער בפריפריה החברתית, המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") פיתח את תכנית "צומחים יחד", תכנית חונכויות אשר דוגלת בהצבת בוגר משמעותי ודמות לחיקוי לילדים ובני הנוער בפריפריה החברתית בתחום הלימודי, החברתי והרגשי.

2. קול קורא זה מיועד לרשויות אשר לא תוקצבו במסגרת קול קורא להקצאת שירותי חונכות לתלמידי פריפריה חברתית לשנה"ל 2017-2018. רשויות מקומיות הנכללות בתחומי הפריפריה החברתית בלבד, כהגדרתה בהחלטת הממשלה מס' 631 מיום 1/11/2015 והחלטת ממשלה מס' 1453 מיום 15/5/2016, רשאיות להגיש בקשה להשתתפות במסגרת קול קורא זה. רשות מקומית העונה על הגדרת "פריפריה חברתית" תוכל להגיש בקשה להשתתפות בתכנית "צומחים יחד" כחלק מקול קורא לחונכויות. רשויות שבקשתן תאושר יזכו לקחת חלק בתכנית.

3. בקשה להשתתפות הרשות בתכנית החונכויות "צומחים יחד" תוגש באמצעות הטופס המצורף לקול קורא זה על כל נספחיו. בקשות שהוגשו למשרד במהלך חודש קלנדרי, ייבחנו ויקבלו תשובות בחודש הקלנדרי שלאחריו. הבקשות יוגשו בשפה העברית תחת הכותרת: "בקשה להשתתפות בתכנית חונכויות "צומחים יחד" לשנת 2018-19" לכתובת דואר אלקטרוני: p2017@png.gov.il

המועד האחרון בו ניתן להגיש בקשות הינו 22.8.18.

4. המסמכים הנלווים וכל יתר התנאים מפורטים במסמכי הקול קורא המלאים המפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il

5. שאלות הבהרה יוגשו עד ליום 12.08.2018, בכתב בלבד, באמצעות דוא"ל שכתובתו:

p2017@png.gov.il תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו בכתב באתר המשרד.

6. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול הקורא והנלווים לו, יגברו הוראות הקול קורא והנלווים לו.

7. המשרד אינו מחויב לקבל בקשה כלשהי, והוא רשאי לבטל את הקול הקורא או לפרסם קול קורא חדש מכל סיבה שהיא.

 ​