מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

פנייה מוקדמת לקבלת מידע (RFI) לצורך קידום ופיתוח פרויקטים כלכליים ברשויות מקומיות באזורי הפריפריה החברתית, הנגב והגליל

מכרז סגור

פנייה מוקדמת לקבלת מידע (RFI) לצורך קידום ופיתוח פרויקטים כלכליים

אייקון תאריך תאריך פרסום: 29.05.2019 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 30.06.2019 #
29.05.2019
​​​​​1.       המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: המשרד) מעוניין לבחון תכניות, רעיונות, מיזמים ופרויקטים אשר להם פוטנציאל תרומה לפיתוח הכלכלי של רשויות מקומיות, תוך שיפור וקידום  רווחת התושבים באזורי הפריפריה החברתית, הנגב והגליל. 

2.      המשרד רואה בקידומו של תחום הפיתוח הכלכלי כצעד אשר יביא למיצוי והרחבה של מקורות ההכנסה לרשויות מקומיות, באמצעות הנחת תשתית לפיתוח וגיוון מקורות התעסוקה, הגדלת הכנסות, צמצום הוצאות, מנועי צמיחה מגוונים וייזום פרויקטים מחוללי שינוי ברמה מקומית או אזורית כמנוף לפיתוח הרשויות המקומיות באזורי הפריפריה החברתית, הנגב והגליל.

3.      באמצעות RFI זה המשרד מבקש לקבל מרשויות מקומיות, חברות, ארגונים, מוסדות אקדמיים, עמותות ויזמים פרטיים ועוד- תוכניות, רעיונות, מיזמים ופרויקטים בעלי תרומה פוטנציאלית לפיתוח כלכלי ברשויות המקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, מתוך מטרה להיעזר במידע שיתקבל לגיבוש תוכניות עבודה ופרויקטים חדשים לפיתוח כלכלי למען התושבים ברשויות המקומיות באזורי הפריפריה החברתית, הנגב והגליל.

4.      ההצעות יכולות לכלול תכניות לפיתוח כלכלי אשר יש להן נגיעה לפיתוח ולקידום תחומים שונים, כגון: חיסכון בהוצאות של רשויות מקומיות, הגדלת הכנסות עצמיות מארנונה, יצירת מקומות תעסוקה חדשים, קידום תעסוקה בקרב האוכלוסייה הכללית ואוכלוסיות ספציפיות, פיתוח תשתיות, אטרקציות תיירותיות, הייטק, מחקר ומדע וכל תחום אחר לשיקול דעתו של מגיש הצעה אשר יש בו כדי לתרום לפיתוח כלכלי.

5.      שאלות הבהרה יוגשו בכתב בלבד עד ליום 13.6.2019 בשעה 12:00 באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: meravo@png.gov.il תחת הכותרת: "מענה לפנייה לקבלת מידע (RFI) לקידום ופיתוח פרויקטים כלכליים ברשויות מקומיות". המענה לשאלות ההבהרה יינתן לפונים בכתב בלבד ויפורסם באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. 

6.      הצעות במענה לפניה זו, יוגשו לכל המאוחר עד ליום 30.6.2019 בשעה 14:00 באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת:   meravo@png.gov.il  תחת הכותרת: "מענה לפנייה לקבלת מידע  (RFI) לקידום ופיתוח פרויקטים כלכליים".
7.      יובהר כי הפנייה הינה לקבלת מידע בלבד (RFI) לצורך בחינת אפשרות להתקשרות עם ספקים, אין בה כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשיבים לה ואינה בבחינת בקשה לקבלת הצעות (RFP) או הליך מכרזי. בעקבות פניה זו המשרד ישקול את המשך פעולותיו בנושא וזאת בהתאם לשיקולים מקצועיים וענייניים. יובהר כי באם המשרד יחליט לפרסם מכרז בנושא, מענה של ספק לפניה מוקדמת לקבלת מידע לא יעניק כל יתרון ולא יחייב את שיתופו במכרז או בהתקשרות כלשהי.

8.      המשרד יהיה רשאי לעשות שימוש במידע שיימסר במענה לפניה ולספק לא יהיו טענות בגין זכויות יוצרים. 

9.      בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו לבין ההוראות המצויות ב-  RFIובטפסים הנלווים לו, הוראות ה-  RFIוהטפסים הנלווים לו המפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל גוברות.