מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

נוהל סבסוד קייטנות קיץ 2018   בנגב, בגליל ובפרפריה החברתית

מכרז סגור

נוהל סבסוד קייטנות קיץ 2018 בנגב, בגליל ובפרפריה החברתית

אייקון תאריך תאריך פרסום: 28.03.2018 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 01.05.2018 #
28.03.2018

​​​​​

1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן "המשרד") מבקש לקבל מהרשויות המפורטות במסמכי הנוהל בקשות עבור סבסוד קייטנות לילדי הגנים המתחנכים בגן חובה, טרום חובה וטרום-טרום חובה.
2. הרשויות הזכאיות להגיש הצעות הינן כל הרשויות המקומיות בתחומי השיפוט של הרשות לפיתוח הנגב והרשות לפיתוח הגליל, כל הרשויות המקומיות וכל השכונות המשתייכות ל"פריפריה החברתית" על פי החלטת הממשלה מספר 631 מיום ה-1.11.2015 והחלטת הממשלה מספר 1453 מיום 15.05.2016.
3. רשימת הרשויות הזכאיות להגיש הצעות, נוהל הסבסוד המלא והמסמכים הנלווים מפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il.  
4. שאלות הבהרה יוגשו בכתב בלבד באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: lees@png.gov.il, עד ליום 15.4.2018, תחת הכותרת "נוהל סבסוד קייטנות קיץ 2018 – שאלות הבהרה". תשובות יפורסמו באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il, לא יאוחר מיום שלישי ה-17.4.2018.
5. טפסי הבקשה יוגשו בשפה העברית, בשני (2) עותקים, עד ליום שלישי, 1.5.2018 בשעה 14:00, במעטפה סגורה עליה יירשם "נוהל סבסוד קייטנות קיץ 2018" ושם הרשות המגישה. ההצעות יוגשו לתיבה שתוצב במשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, בקומה 13, ברחוב שאול המלך 8, תל אביב.
6. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בנוהל ובטפסים הנלווים לו, הוראות נוהל סבסוד והטפסים הנלווים לו - גוברות. 
7. המשרד אינו מחויב לקבל הצעה כלשהי ורשאי לבטל את הנוהל או לפרסם נוהל חדש מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.
8. תנאי הסף, אמות המידה לתקצוב ויתר התנאים מפורטים במסמכי הנוהל המפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il.