מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא להקצאת שירותי "קליקה" למתחמי עבודה משותפים ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית

מכרז סגור

קול קורא להקצאת שירותי "קליקה" למתחמי עבודה משותפים

אייקון תאריך תאריך פרסום: 28.02.2019 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 15.04.2019 #
28.02.2019
 • 1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מודיע על פרסום קול קורא להקצאת שירותי קליקה למתחמי עבודה משותפים (להלן: "מתחמים") ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית בתחום הרשויות המקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית. 
  2. רשויות מקומיות / חברות עסקיות אשר עונות על תנאי הסף שנקבעו בקול הקורא ומעוניינות בקבלת שירותי "קליקה" בתקצוב המשרד, מתבקשות להגיש בקשה על פי המפורט בקול קורא זה. 
  3. הקול הקורא הינו לשנת 2019 בלבד ומיועד לרשות מקומית / חברה עסקית אשר לא קבלה תקצוב במסגרת הקול הקורא להקמת והפעלת מתחמי עבודה משותפים 2017. 
  4. "מתחם עבודה משותף" או "האב" (להלן: "האבים" / "HUB") בבעלות רשות מקומית או חברה עסקית ותפקידו יהיה לספק ליזמים קטנים ולבעלי עסקים עצמאים קטנים חלל עבודה בעלות מסובסדת יחד עם מערך של שירותים נלווים.
  5. רשאיות להגיש בקשה להשתתפות:
  (א) רשויות ברחבי הפריפריה החברתית, הנגב והגליל בלבד או חברות עסקיות אשר בבעלותן האבים הממוקמים ברחבי הפריפריה החברתית, הנגב והגליל בלבד, כהגדרתם בקול הקורא.
  (ב) הרשויות/ החברות תקצנה את השירות להאבים בבעלותן אשר יעמדו בתנאים הקבועים בקול הקורא בקשר לדמי השכירות, העסקת איש קשר עם הזכיין, עמידה התנאי נספח המיתוג וצירוף ההאב לקהילת "קליקה".
  (ג) הבקשה במסגרת קול קורא זה עבור מתחמי עבודה (האבים) שהוקמו ללא סיוע המשרד.
  6. הרשויות המקומיות / חברות עסקיות שייבחרו במסגרת קול קורא זה יידרשו להפעיל (הפעלה תיתכן תוך שיתוף פעולה עם גורמים נוספים) מתחמי עבודה משותפים (HUB) אשר ישמשו מרחבים עסקיים להכשרה, לשכירות משרדים ושירותי משרד. הרשות / חברה תתחזק מרחב עבודה משותף, תוך קיום הכשרות גנריות בתחום היזמות, ההתאגדות העסקית, שיווק ומכירות וניהול כספים כפי שיגדיר המשרד. 
  7. במסגרת קול קורא זה, פרסם המשרד מכרז פומבי לאספקת שירותי תוכן להאבים בו זכתה הספקית "ארץ-עיר". ההאבים שיצטרפו במסגרת קול קורא זה ייהנו ממגוון שירותי המכרז, ביניהם: שירותי תוכן, הכשרות, הרצאות וערבים עסקיים, מערך "מנטורינג" ומגוון אמצעים טכנולוגיים וחברתיים ליצירת קהילתיות בין כלל ההאבים שמקים המשרד.
  8. הקול הקורא המלא, על פי הנוסח המחייב, הכולל את המסמכים הנלווים והתנאים המלאים מפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת www.negev-galil.gov.il
  9. שאלות הבהרה תוגשנה בכתב בלבד באמצעות דואר אלקטרוני לאיש הקשר מטעם המשרד לצורך קול קורא זה, גב' רבקה יום טוב. ניתן לפנות בשאלות הבהרה באמצעות דואר אלקטרוני: p2017@png.gov.il תחת הכותרת: "קול קורא להקצאת שירותי קליקה למתחמי עבודה משותפים ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית" עד ליום 17.03.2019 (אין ליצור קשר טלפוני בנושא). המענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר האינטרנט של המשרד עד ליום 24.03.2019.
  10. המועד האחרון להגשת בקשות לתיבת הדואר האלקטרוני: kolotkorim@png.gov.il הינו ביום 15.04.2019 בשעה 12:00 בקשה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשה לא תובא לדיון. 
  11. המשרד אינו מחויב לקבל בקשה כלשהי ורשאי לבטל את הקול קורא או לפרסם קול קורא חדש מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.
  12. תנאי הסף, אופן ההגשה ויתר התנאים הקובעים לקבלת התקצוב מפורטים במסמכי הקול הקורא.
  13. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא, ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא והטפסים הנלווים לו - גוברות. ​