מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא לסיוע לרשויות מקומיות בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל, למטרת קידום מיזמים כלכליים, עידוד גיוון תעסוקתי ופיתוח אנושי לשנת 2019

מכרז סגור

קול קורא למטרת קידום מיזמים כלכליים, עידוד גיוון תעסוקתי ופיתוח אנושי לשנת 2019

אייקון תאריך תאריך פרסום: 28.02.2019 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 01.05.2019 #
28.02.2019
 • 1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מודיע על פרסום קול קורא לסיוע לרשויות מקומיות בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל, למטרת קידום מיזמים כלכליים, עידוד גיוון תעסוקתי ופיתוח אנושי ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית בתחום הרשויות המקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית. 
  2. הקול הקורא הינו לשנת 2019 בלבד ומיועד לרשות מקומית אשר לא קבלה תקצוב במסגרת קול קורא סיוע לרשויות מקומיות בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל, למטרת קידום מיזמים כלכליים, עידוד גיוון תעסוקתי ופיתוח אנושי לשנת 2018 (למעט מסלול תכנית אב לתעסוקה).
  3. הגדרת המיזם: תכנית כלכלית בהובלת הרשות המקומית - תכנית עסקית ממוקדת הכוללת פיתוח יתרון מקומי שתכליתו לסייע בהוספת תעסוקה איכותית ליישוב/ים ו/או תוספת הכנסות לרשות המקומית, כאשר הגורם המרכזי בהובלת התכנית הוא הרשות המקומית או החברה הכלכלית מטעמה או כל גוף ציבורי שנמצא בזיקה הדוקה לרשות.
  4. רשויות מקומיות אשר עונות על תנאי הסף שנקבעו בקול הקורא ומעוניינות בקבלת הסיוע, מתבקשות להגיש בקשה על פי המפורט בקול קורא זה. בין היתר, מבקש התקצוב הינו רשות מקומית או אשכול רשויות. ניתן להגיש בקשה משותפת למספר רשויות (כגון מספר רשויות מהנגב, מספר רשויות מהגליל, מספר רשויות מהפריפריה החברתית). מבקש התקצוב ממוקם בשטח הנגב, הגליל או הפריפריה החברתית כפי שמוגדר בקול הקורא.
  5. הרשות מתחייבת להשתתף בשיעור שאינו פוחת מהמינימום שהוגדר בידי המשרד כמפורט בסעיף ‎8 לקול קורא ובהתאם לאשכול החברתי-כלכלי אליו היא משתייכת. 
  6. הקול הקורא המלא, על פי הנוסח המחייב, הכולל את המסמכים הנלווים והתנאים המלאים מפורסם באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il
  7. שאלות הבהרה תוגשנה בכתב בלבד באמצעות דואר אלקטרוני: p2017@png.gov.il לאשת הקשר מטעם המשרד לצורך קול קורא זה, גב' רבקה יום טוב, עד ליום  24.03.2019 תחת הכותרת "קול קורא לסיוע לרשויות מקומיות בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל, למטרת קידום מיזמים כלכליים, עידוד גיוון תעסוקתי ופיתוח אנושי לשנת 2019". אין ליצור קשר טלפוני בנושא. המענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר האינטרנט של המשרד עד ליום 28.03.2019.
  8.  מועד ההגשה הוארך ל-1.5.2019 בשעה 12:00. בקשה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשה לא תובא לדיון. תשומת לב המבקשות לעומסי תנועה ומצוקת חניה באזור וכן, לבידוק בטחוני הנערך לבאי המשרד"​
  9. את הבקשות יש להגיש במעטפה סגורה לתיבת המכרזים הממוקמת במשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ברחוב שאול המלך 8, קומה 13, בתל-אביב. על גבי המעטפה יש לרשום: "קול קורא לסיוע לרשויות מקומיות בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל, למטרת קידום מיזמים כלכליים, עידוד וגיוון תעסוקתי ופיתוח אנושי לשנת 2019".
  10. המשרד אינו מחויב לקבל הצעה כלשהי ורשאי לבטל את הקול קורא או לפרסם קול קורא חדש מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.
  11. תנאי הסף, אמות המידה לתקצוב, אופן ההגשה ויתר התנאים הקובעים לקבלת התקצוב מפורטים במסמכי הקול הקורא.
  12. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא, ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא והטפסים הנלווים לו - גוברות.