מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

  קול קורא לתקצוב מרכזי צעירים בערים מעורבות  בנגב ובגליל לשנת 2018

  מכרז סגור

  קול קורא לתקצוב מרכזי צעירים בערים מעורבות בנגב ובגליל לשנת 2018

  אייקון תאריך תאריך פרסום: 27.12.2017 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 10.01.2018 #
  27.12.2017

  ​המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מבקש לקבל בקשות למטרות תקצוב רכז אוכלוסיות יחודיות במרכזי צעירים בערים מעורבות.

  1. תכנית מרכזי הצעירים מיועדת לצעירים בגילאי 18-40, הינה תכנית אסטרטגית, מחוללת שינוי מערכתי המבקשת לשים את נושא הצעירים על סדר היום הלאומי, החברתי והכלכלי ולגבש מענה כולל, מוסדר ומקיף לצרכי הצעירים ביישובים בהם הם חיים,  בדגש מובהק על יישובי הפריפריה הנגב והגליל.
  2.    המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל מוביל את מיזם מרכזי הצעירים בנגב ובגליל, במטרה לקדם את השתלבותם בחיי החברה הישראלית בכלל ובחיי היישובים, תוך מימוש הפוטנציאל האישי של כל צעיר. באמצעות קול קורא זה מבקש המשרד לעודד את הרשויות המעורבות להעמיד רכז אוכלוסיות ייחודיות, דובר השפה שתפקידו הנגשת  שירותי מרכז הצעירים לאוכלוסיות המיעוטים וליצור פניות יזומות באופן שמותאם לאוכלוסייה. 
  3.      תנאי הסף: 
  א.    ברשות פועל מרכז צעירים אשר עומד בתו התקן של המשרד לפיתוח הנגב והגליל ומתוקצב על ידי המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל, על ידי נוהל התקצוב למרכזי צעירים בנגב ובגליל. 
  ב. הרשות הינה רשות מעורבת בה קיימת אוכלוסיית מיעוטים בהיקף של למעלה מ10%  מהאוכלוסייה. לצורך הקול קורא יישוב הומוגני המורכב כולו מאוכלוסיית מיעוטים לא ייכלל.
  4.      יתר התנאים והפרטים מפורטים במסמכי הקול קורא.
  5.      מסמכי הקול קורא המלאים, המסמכים הנלווים, מפורטים באתר המשרד לפיתוח  הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת  www.negev-galil.gov.il.  
  6.    שאלות הבהרה יוגשו בכתב בלבד באמצעות דוא"ל שכתובתו inbalb@png.gov.il   עד ליום 01.01.2018   בשעה 17:00 תחת הכותרת  קול קורא לתקצוב מרכזי צעירים בערים מעורבות  בנגב ובגליל לשנת 2018 תשובות יפורסמו באתר המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל  בכתובת  www.negev-galil.gov.il .
  7.    הבקשות  על צרופותיהן ונספחיהן, יוגשו למשרד על גבי הטפסים המיועדים למטרה זו המצורפים לעיל,  באמצעות מייל  inbalb@png.gov.il מועד אחרון להגשת הבקשות הינו ה 10.01.2018 בשעה 12:00.
  8.   בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים  הנלווים לו, הוראות הקול קורא והטפסים הנלווים לו- גוברות.
   
  9.   המשרד רשאי לבטל את הקול הקורא או חלקים ממנו או לפרסם קול קורא חדש על פי  החלטתו  ללא מתן הסברים כלשהם למועצות האיזוריות או לכל גורם אחר וללא הודעה מוקדמת.