מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

מכרז פומבי מס' 13/2019  פנייה לקבלת הצעות להפעלת חוגים משולבי חברה, חינוך וספורט ברשויות המקומיות בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל

מכרז סגור

מכרז פומבי 13/2019 פנייה לקבלת הצעות להפעלת חוגים משולבי חברה, חינוך וספורט

אייקון תאריך תאריך פרסום: 26.08.2019 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 26.09.2019 13/2019#
25.08.2019

​​​​

1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מפרסם מכרז לקבלת הצעות לפיתוח חוגים משולבי ספורט, חינוך וחברה בדרג הביניים בקרב התלמידים בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל, לתרום להשתייכותם למסגרת חברתית, להביא לעליה בהישגים לימודיים ולייצר מסגרת חינוך בלתי פורמאלית.​
2. מהות ההתקשרות:
במסגרת מכרז זה המשרד מבקש לבחור גוף מפעיל לצורך הפעלת חוג משולב במסגרתו יוקמו קבוצות לילדים ובני נוער מהנגב, מהגליל ומהפריפריה החברתית בכיתות א' עד י' שיזכו לאימונים קבוצתיים בתחומי ספורט שונים כגון כדורגל, כדורסל, כדורעף וכדומה, באמצעות מדריך/מאמן ולסיוע בהכנה בשיעורי בית, הכנה למבחנים, התמודדות עם קשיים לימודיים ופעילויות חברתיות באמצעות מדריך/מורה/סטודנט להוראה.
3. תקופת ההתקשרות: 
תקופת ההתקשרות הינה לשנה מיום חתימת ההסכם עם הזוכה. למשרד שמורה האפשרות להאריך את ההסכם בשלוש (3) שנים נוספות (שנה בכל פעם) וזאת בכפוף לאישור ועדת המכרזים המשרדית, אישור תקציב המדינה מדי שנה וקיום תקציב בפועל.
4. תנאי סף: 
4.1  המציע בעל ותק של שלוש שנים (3) לפחות, בין השנים 2008-2019 בהפעלת חוגים משולבים לילדים בתחום הספורט, החינוך והחברה. 
4.2  למציע ניסיון בהפעלת חוגים בהם השתתפו לכל הפחות 1,000 ילדים ובני נוער בגילאים 6-15. 
4.3  המציע נדרש להיות בעל ניסיון מוכח בניהול של פרויקט אחד לפחות בהפעלת חוגים לילדים בשעות אחר הצהריים בתחומי החינוך, החברה והספורט בקרב עשר (10) רשויות מקומיות שונות לכל הפחות ובהיקף של חמישים (50) קבוצות שונות לכל הפחות. 
5. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 11.9.2019 בשעה 12:00. שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות הודעת דואר אלקטרוני בלבד לכתובת: drors@png.gov.il
6. המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים הינו 26.9.2019 עד השעה 12:00. ההצעות יוגשו במעטפה סגורה עליה ייכתב "מכרז 13/2019 הזמנה להציע הצעות להפעלת חוגים משולבי חברה, חינוך וספורט ברשויות המקומיות בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל". במכרז תבוצע בחינה דו-שלבית, לשם כך הצעת המחיר נדרשת להיות מוגשת במעטפה סגורה, בנפרד מחלקי ההצעה האחרים. ההצעות יוגשו לתיבת המרכזים שתוצב בכתובת שדרות שאול המלך 8, קומה 13 בתל אביב. תשומת לב המציעים לעומסי תנועה ומצוקת חניה באזור וכן לבידוק בטחוני הנערך לבאי המשרד. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון בוועדת המכרזים. 
7. אמות המידה לבחירת הזוכה עבור השירותים המבוקשים ויתר תנאי המכרז מופיעים במסמכי המכרז המלאים מפורסמים באתר האינטרנט של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il
8. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז, הוראות המכרז גוברות.
                                                                                     ועדת המכרזים המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל
 ​