מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא להתקנת מתקני שעשועים ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית – מועד נוסף

מכרז סגור

קול קורא להתקנת מתקני שעשועים ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית

אייקון תאריך תאריך פרסום: 26.08.2018 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 25.10.2018 #
26.08.2018

​​

קול קורא להגשת הצעות על ידי רשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית עבור התקנת מתקני שעשועים – מועד נוסף
1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד"), מודיע על פרסום קול קורא לרשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, המעוניינות בהתקנת מתקני שעשועים בתחומן, במימון המשרד. רשויות מקומיות המעוניינות בהתקנת מתקני שעשועים במימון המשרד, מתבקשות להגיש בקשה על פי המפורט בקול קורא זה. הקול קורא מיועד רק לרשויות מקומיות שלא הגישו בקשות במועד המקורי או לרשויות מקומיות שבקשותיהן נפסלו ולא אושרו במועד המקורי. רשות מקומית שבקשותיה אושרו במועד המקורי, באופן מלא או חלקי, אינן זכאיות להגיש בקשה לקול קורא זה. 
2. המשרד התקשר חוזית עם 3 חברות שתפקידן הוא לתכנן, לספק, לבצע ולהתקין מתקני שעשועים (6 דגמים שונים). הרשויות המקומיות תעבודנה ישירות מול אחת החברות שתספק ותתקין את המתקנים באתר שייקבע על ידי הרשות המקומית ובתקציב ובתנאים שייקבעו על ידי המשרד, כמפורט בקול הקורא. התשלומים יבוצעו ישירות על ידי המשרד לאחת החברות. הרשות המקומית אינה נדרשת להשתתף בהוצאות רכישת והתקנת המתקנים, אך, נדרשת להכשרת השטח על פי התנאים שנקבעו בקול הקורא.  
3. הקול קורא הינו לשנת 2018 בלבד. הקול קורא הינו להתקנת מתקני שעשועים חדשים בלבד. המשרד ייקבע את מספר המתחמים ודגם המתקנים שיותקנו בכל רשות מקומית.
4. הקול קורא מיועד, אך ורק, לרשויות מקומיות בתחומי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית, ברמה חברתית כלכלית על פי דירוג הלמ"ס העדכני 1-7. הרשות המקומית מונה לכל הפחות 5,000 תושבים ולחילופין, אחוז הילדים ובני הנוער בגילאי 0-13 בתחומי הרשות המקומית גבוה מ-20% מסך תושבי הרשות המקומית על פי נתוני הלמ"ס העדכניים. 
5. התקנת מתקני השעשועים באתר תואמת את יעוד הקרקע. 
6. הקול קורא המלא על פי הנוסח המחייב הכולל את המסמכים הנלווים והתנאים המלאים מפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת www.negev-galil.gov.il.  
7. שאלות הבהרה יוגשו בכתב בלבד באמצעות דוא"ל לאיש הקשר מטעם המשרד לצורך קול קורא זה, מר דרור סורוקה – מנהל אגף בכיר לתכנון מדיניות. ניתן לפנות לאיש הקשר בשאלות הבהרה בכתובת המייל meravo@pmo.gov.il, תחת הכותרת "קול קורא להתקנת מתקני שעשועים ביישובי הנגב, הגליל ובפריפריה החברתית – מועד נוסף", עד לתאריך ה-30/9/2018. אין ליצור קשר טלפוני בנושא. המענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר האינטרנט של המשרד עד לתאריך ה-4/10/2018. 
8. המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 25/10/2018 בשעה 12:00. 
9. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא, ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא והטפסים הנלווים לו - גוברות. 
10. המשרד אינו מחויב לקבל הצעה כלשהי, ורשאי לבטל את הקול קורא או לפרסם קול קורא חדש מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.
11. תנאי הסף, אמות המידה לתקצוב ויתר התנאים לקבלת התקצוב מפורטים במסמכי הקול קורא.