מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

מכרז פומבי 09/18 לקבלת הצעות לאספקת מתנפחים בשכירות לפעילויות עבור ילדים בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית

מכרז סגור

מכרז פומבי 09/18 לקבלת הצעות לאספקת מתנפחים בשכירות לפעילויות עבור ילדים

אייקון תאריך תאריך פרסום: 25.11.2018 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 20.12.2018 09/18#
20.11.2018
 • לתשומת לב המציעים, כי בהתאם לסעיף 4.8 למכרז על המציע להגיש תצהיר בהתאם לנוסח שבנספח ט' -"תצהיר על תשלום שכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש" (עמוד 47 למכרז), כשהוא מאומת על ידי עו"ד ולא על ידי רו"ח.

  1.      המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מבקש לקבל הצעות לאספקת מתנפחים בשכירות קצרת טווח עבור פעילויות והפעלות לילדי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית.

  2.      בכוונת המשרד לשכור מתנפחים לאלפי שעות במצטבר ולספק אותם לרשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית. יובהר כי המשרד אינו מתחייב על היקף השעות המדויק של שכירת המתנפחים והוא ייקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

  3.      המכרז מחולק לשלושה (3) אזורים גאוגרפיים. אזור הצפון: ממטולה, הגולן ועד קו חדרה. אזור המרכז: מחדרה ועד גדרה. אזור הדרום: מגדרה ועד אילת כולל ירושלים ויהודה ושומרון. מציע רשאי להגיש הצעה לאספקת המתנפחים לאחד או יותר מאזורים אלה.

  4.      המציע נדרש להיות בעל ותק של שלוש (3) שנים לפחות בין השנים 2009 - 2018 באספקת מתנפחים עשויים משמשונית בשכירות. המציע נדרש להוכיח כי סיפק בשכירות מתנפחים מבד שמשונית בשנתיים האחרונות לעשרה (10) שוכרים שונים לכל הפחות.

  5.      המציע נדרש להיות בעל מחזור כספי של 1 מיליון ₪ כולל מע"מ לפחות בכל אחת משלוש (3) השנים האחרונות 2015 - 2017.

  6.      הזוכה או הזוכים יספקו מתנפחים לכל רשות מקומית שתאושר על ידי המשרד. לכל רשות מקומית יסופקו מספר מתנפחים לארבע (4) שעות נטו. המתנפחים יתאימו גם לילדים בגיל הרך וגם לילדים בגילאים גדולים יותר. המתנפחים יהיו בגדלים שונים ומסוגים שונים כך שייתנו מענה לילדים בגילאי 1-10. המתנפחים יתנו מענה למספר ילדים בו זמנית (כ-30, כ-60, כ-100 ילדים).

  7.      הזוכה או הזוכים יהיו אחראים באופן בלעדי ומוחלט על הובלה, הצבה, התקנה והפעלת המתנפחים בשטח, לרבות כל הבדיקות הנדרשות, ביטוחים, מפעיל וכדומה.

  8.      מסמכי המכרז המלאים, המסמכים הנלווים וכל יתר התנאים הנוספים, מפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il

  9.      שאלות הבהרה תוגשנה עד ליום חמישי 06.12.2018 לא יאוחר מהשעה 14:00, בכתב בלבד באמצעות הדואר האלקטרוני: drors@png.gov.il תחת הכותרת: "מכרז פומבי מס' 09/18 לקבלת הצעות לאספקת מתנפחים בשכירות לפעילויות עבור ילדים בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית".

  10.  תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת www.negev-galil.gov.il לא יאוחר מיום ראשון 9.12.2018 עד השעה 14:00.

  11.  המועד האחרון להגשת ההצעות הינו יום חמישי 20.12.2018  בשעה 14:00. ההצעות, בצירוף כל המסמכים הדרושים יוגשו בשפה העברית, בשלושה (3) עותקים, במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 09/18 לקבלת הצעות לאספקת מתנפחים בשכירות לפעילויות עבור ילדים בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית" ושם הספק/החברה המגישים את ההצעה. ההצעות תוגשנה לתיבה שתוצב במשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, שדרות שאול המלך 8 בתל אביב, קומה 13.

  12.  תנאי הסף הנוספים, אמות המידה לבחירת הזוכים ויתר התנאים מפורטים במסמכי המכרז. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז ובטפסים הנלווים לו, הוראות המכרז והטפסים הנלווים לו גוברים.

  13.  המשרד אינו מחויב לקבל הצעה כלשהי, והוא רשאי לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש מכל סיבה שהיא.​