מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

נוהל סיוע לקידום פרויקטים ציבוריים בשדרות וברשויות המקומיות בעוטף עזה 2019

מכרז סגור

נוהל סיוע לקידום פרויקטים ציבוריים בשדרות וברשויות המקומיות בעוטף עזה 2019

אייקון תאריך תאריך פרסום: 26.08.2019 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 31.10.2019 #
25.08.2019
​​1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מודיע על כוונתו לסייע בתקצוב פרויקטים ציבוריים ברשויות מקומיות בשדרות וביישובי עוטף רצועת עזה (להלן: "עוטף עזה") על פי סעיף 33 להחלטת הממשלה מספר 4328 של הממשלה מיום 02.12.2018 "תוכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי "עוטף רצועת עזה" לשנים 2019 - 2020 ותיקון החלטות ממשלה".
2. רשויות מקומיות בעוטף עזה מוזמנות להגיש בקשות לתקצוב בהתאם לנוהל. הגדרות הנוהל, אמות המידה לתקצוב ותנאי הסף לקבלת התקצוב מפורטים במסמכי נוהל הסיוע המלא וכרטיס הפרויקט, המפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת www.negev-galil.gov.il  

3. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה 19.9.2019 בשעה 12:00. שאלות הבהרה יוגשו בכתב בלבד לכתובת דואר אלקטרוני: miritb@png.gov.il​ תחת הכותרת 'נוהל סיוע לקידום פרויקטים ציבוריים בשדרות וברשויות המקומיות בעוטף עזה 2019 – הבהרות'. תשובות יפורסמו באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.
4. המועד האחרון להגשת בקשות 31.10.2019 בשעה 14:00. הבקשות לתקצוב, כרטיס הפרויקט והמסמכים הדרושים, יוגשו בשפה העברית, בשני (2) עותקים ובמעטפה סגורה עליה יירשם ושם הרשות המקומית המגישה בצירוף שם הנוהל "נוהל סיוע לקידום פרויקטים ציבוריים בשדרות וברשויות המקומיות בעוטף עזה 2019". הבקשות יוגשו לתיבת המכרזים שתוצב במשרד לפיתוח 
הפריפריה, הנגב והגליל בתל אביב, רחוב שאול המלך 8, קומה 13. 
5. המשרד אינו מחויב לקבל הצעה כלשהי ורשאי לבטל את הנוהל או לפרסם נוהל חדש מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.
6. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בנוהל ובטפסים הנלווים לו, הוראות נוהל תקצוב והטפסים הנלווים לו גוברות.