מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

  נוהל סיוע בקידום פרויקטים ציבוריים במועצות אזוריות בנגב ובגליל 2018

  מכרז סגור

  נוהל סיוע בקידום פרויקטים ציבוריים במועצות אזוריות בנגב ובגליל 2018

  אייקון תאריך תאריך פרסום: 25.01.2018 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 04.03.2018 #
  25.01.2018
  ​​​​​המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מבקש לקבל בקשות למטרות רכז פיתוח קריירה במרכזי הצעירים בפריפריה החברתית 
  1. תכנית מרכזי הצעירים מיועדת לצעירים בגילאי 18-40, הינה תכנית אסטרטגית, מחוללת שינוי מערכתי המבקשת לשים את נושא הצעירים על סדר היום הלאומי, החברתי והכלכלי ולגבש מענה כולל, מוסדר ומקיף לצרכי הצעירים ביישובים בהם הם חיים,  בדגש מובהק על יישובי הפריפריה הנגב והגליל.
  2.    המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל מוביל את מיזם מרכזי הצעירים בנגב ובגליל, במטרה לקדם את השתלבותם בחיי החברה הישראלית בכלל ובחיי היישובים, תוך מימוש הפוטנציאל האישי של כל צעיר.
   באמצעות קול קורא זה מבקש המשרד לעודד את הרשויות הנמצאות בפריפריה החברתית ולהם מרכז צעירים פעיל, להעמיד רכז פיתוח קריירה שתפקידו לקדם ולפתח את תחום הקריירה במרכזים לטובת צמצום פערים ויצירת הזדמנויות לפיתוח קריירה לצעירים ברשויות הפריפריה החברתית.
  3.      תנאי הסף: 
  א. רשויות מקומיות בתחום הפריפריה החברתית אשר כלל הרשות תחת ההגדרה של פריפריה חברתית (הרשות מדורגת בדרוג החברתי- כלכלי של הלמ"ס  בין 1-4).  
  ב. ברשות פועל מרכז צעירים . מועסק מנהל מרכז צעירים ב100% משרה. מרכז הצעירים פעל במהלך שמונת חודשים האחרונים לשנת 2017.
  ג. מרכז הצעירים אינו מתוקצב במסגרת הקולות הקוראים להקמת מרכזי צעירים במגזר הלא יהודי או הקמת מרכזי זכויות לצעירים במגזר החרדי. 
   4.      יתר התנאים והפרטים מפורטים במסמכי הקול קורא.
  5.      מסמכי הקול קורא המלאים, המסמכים הנלווים, מפורטים באתר המשרד לפיתוח    
         הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת  www.negev-galil.gov.il.  
  שאלות הבהרה יוגשו בכתב בלבד באמצעות דוא"ל שכתובתו eldady@png.gov.il    עד ליום 11.2.18 בשעה 23:59 תחת הכותרת  קול קורא לתקצוב רכז פיתוח קריירה במרכזי צעירים בערים ובמועצות המקומיות בפריפריה החברתית 2018
  תשובות יפורסמו באתר המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל    בכתובת  www.negev-galil.gov.il .
  6.      הבקשות  על צרופותיהן ונספחיהן,יוגשו למשרד על גבי הטפסים המיועדים למטרה זו המצורפים לעיל,  באמצעות מייל  eldady@png.gov.il מועד אחרון להגשת הבקשות הינו ה-19.2.18  בשעה 12:00.
   
  7.      בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים    
            הנלווים לו, הוראות הקול קורא והטפסים הנלווים לו- גוברות.
  8.      המשרד רשאי לבטל את הקול הקורא או חלקים ממנו או לפרסם קול קורא חדש על פי החלטתו  ללא מתן הסברים כלשהם לרשויות  או לכל גורם אחר וללא הודעה מוקדמת.

  תשומת לב הרשויות לתיקונים שנעשו בגוף הקול הקורא המתוקן שפורסם.​