מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

עדכון מכרז פומבי מס' 07/2020 - להפעלת פרויקט "צומחים יחד" מערך חונכות לתלמידי בתי ספר בפריפריה החברתית

 

מכרז סגור

עדכון מכרז - להפעלת פרויקט "צומחים יחד" מערך חונכות לתלמידי בתי ספר בפריפריה החברתית

אייקון תאריך תאריך פרסום: 25.11.2020 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 07.01.2021 07/2020#
25.11.2020
 1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מפרסם מכרז פומבי מס' 07/2020 להפעלת פרויקט "צומחים יחד"- מערך חונכות לתלמידי בתי ספר בפריפריה החברתית (להלן "המכרז").
 2. מהות ההתקשרות: התקשרות בין המשרד לשלושה ספקים, אחד לכל מגזר: כללי, חרדי ולא יהודי. לצורך קבלת שירותי הפעלת מערך חונכות לתלמידים (א'-י"ב) בפריפריה החברתית.
 3. תקופת ההתקשרות: שנה. למשרד שמורה האפשרות להאריך את ההסכם בשלוש שנים נוספות (שנה בכל פעם) וזאת בכפוף לאישור ועדת המכרזים המשרדית, אישור תקציב המדינה מדי שנה וקיום תקציב בפועל.
 4. תמצית תנאי הסף המקצועיים:
 • על המציע להיות בעל ותק של 24 חודשים מלאים בין השנים 2010-2020 בהפעלת תוכנית/יוזמה חינוכית בלתי פורמלית.
 • על המציע להיות בעל ניסיון מוכח בהפעלת תוכניות חינוך בלתי פורמליות אשר כללו מפגשים פרטניים וקבוצתיים קבועים בין תלמידים (כיתות א'-יב' או שכבות גיל מקבילות) לחונכים קבועים, בשלוש רשויות שונות במקביל.
 • על המציע להעמיד פרויקטור (מנהל פרויקט מטעמו) בעל תעודת הוראה או השכלה אקדמית באחד מהתחומים הבאים: ייעוץ חינוכי, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, חינוך וחינוך בלתי פורמלי שהוא בעל ותק של שלוש שנים בניהול פרויקטים של חינוך בלתי פורמלי באוכלוסיה הרלוונטית להצעתו (כללית/חרדית/לא יהודית) ונסיון של ניהול פרויקט חינוכי אחד באוכלוסיה הרלוונטית כאמור, אשר השתתפו בו 100 תלמידים למשך שנה"ל ושהופעל ב-2 רשויות בו זמנית.
 • המציע נדרש לעמוד בכל התנאים המפורטים במכרז.
 1. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 27.12.2020 בשעה 12:00. שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת: talibe@png.gov.il בהתאם למתווה המפורט במסמכי המכרז.
 2. המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים הינו עד יום 7.1.2021 בשעה 12:00. ההצעות יוגשו במעטפה סגורה עליה ייכתב "מכרז פומבי מס' 07/2020 להפעלת פרויקט "צומחים יחד"- מערך חונכות לתלמידי בתי ספר בפריפריה החברתית". במכרז תבוצע בחינה דו שלבית, לשם כך הצעת המחיר תוגש במעטפה סגורה, בנפרד מחלקי ההצעה האחרים. ההצעות יוגשו לתיבת המרכזים שתוצב בכתובת שדרות שאול המלך 8, קומה 13 בתל אביב. תשומת לב המציעים לעומסי תנועה ומצוקת חניה באזור וכן לבידוק בטחוני הנערך לבאי המשרד. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון בוועדת המכרזים.
 3. אמות המידה לבחירת הזוכה, פירוט התנאים ויתר תנאי הסף המחייבים למכרז מופיעים במסמכי המכרז המלאים המפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, בכתובת: https://negev-galil.gov.il
 4. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז, הוראות המכרז גוברות.

 

                               ועדת המכרזים
                                          המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל