מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

פנייה להערות הציבור לטיוטת מבחני תמיכה לצורך פיתוח כפרי נוער לנוער נושר בסיכון מקבוצות אוכלוסייה ייחודיות המצויים בפריפריה הגאוגרפית

מכרז סגור

פנייה לצורך פיתוח כפרי נוער לנוער נושר בסיכון מקבוצות אוכלוסייה ייחודיות

אייקון תאריך תאריך פרסום: 24.06.2018 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 19.07.2018 #
24.06.2018
המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מעוניין לקבל את הערות הציבור לטיוטת מבחני תמיכה לצורך פיתוח כפרי נוער לנוער נושר בסיכון מקבוצות אוכלוסייה ייחודיות המצויים בפריפריה הגאוגרפית 
המשרד מעוניין לקבל את הערות הציבור באשר לטיוטת מבחני תמיכה במוסדות ציבור לצורך פיתוח כפרי נוער לנוער נושר בסיכון מקבוצות אוכלוסייה ייחודיות המצויים בפריפריה הגאוגרפית. המשרד מבקש לקבל את הערות הציבור בטרם יוחלט על ניסוחם הסופי של המבחנים. 
 
ניתן לעיין בטיוטת נוסח המבחנים המתוקן באתר האינטרנט של המשרד:
http://negev-galil.gov.il/MediaCenter/Pages/default.aspx 
כל המעוניין להשיג, להעיר או להציע הצעות בקשר לטיוטת מבחני התמיכה, מוזמן להגיש פניה בעניין, בכתב בלבד, לדוא"ל drors@png.gov.il, עד ​ליום חמישי ה-19.7.18, ז' באב תשע"ח, בשעה 12:00​​. (יש לציין בשורת הכותרת של הודעת הדוא"ל – טיוטת מבחני תמיכה לצורך פיתוח כפרי נוער לנוער נושר בסיכון מקבוצות אוכלוסייה ייחודיות המצויים בפריפריה הגאוגרפית).
לאחר המועד האחרון לקבלת התייחסות הציבור,  יגובש נוסח סופי של המבחנים, ככל שיוחלט לפרסמם, לאחר שיידונו הפניות שנתקבלו עד למועד האמור. 
למען הסר ספק יובהר כי אין באמור לעיל משום התחייבות לאימוץ תוכן הפניות או חלק מהן, או משום  התחייבות לתמיכה במוסדות ציבור או בכל גוף אחר.
ועדת התמיכות
המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל