מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון
  מכרז סגור

  מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור לצורך פיתוח כפרי נוער לנוער נושר בסיכון לשנת 2021

  אייקון תאריך תאריך פרסום: 07.03.2021 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 23.04.2021 #
  07.03.2021

   

  בקשות לתמיכה מתקציב המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל לשנת 2021

  המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל מודיע על האפשרות להגיש בקשות לקבלת סיוע מכספי תמיכות לפי סעיף 3א' לחוק יסודות התקציב התשמ"ה-1985, לשנת 2018 למוסדות ציבור הפועלים לפיתוח כפרי נוער לנוער נושר בסיכון מקבוצות אוכלוסייה ייחודיות המצויים בפריפריה הגאוגרפית

  נושא התמיכה: פעילות לפיתוח כפרי נוער לנוער נושר בסיכון מקבוצות אוכלוסייה ייחודיות המצויים בפריפריה הגאוגרפית.

  תקנה תקציבית: 04630331.

  תקופת התמיכה: 7.3.2021-31.12.2021.

   

  ניתן לקבל את נוסח המבחנים, טופס הבקשה וקובץ הנחיות באתר האינטרנט של המשרד בכתובת http://negev-galil.gov.il, מידע > קולות קוראים ומכרזים.

  לפרטים ניתן לפנות לטלפון שמספרו: 03-6060705.

  נוהל שר האוצר מפורסם באתר התמיכות הממשלתי בכתובת: www.tmichot.gov.il

  דיוני ועדת התמיכות בשנת 2021 יערכו בהתאם לנוהל זה.

  כל מוסד ציבור הרואה עצמו ראוי לקבלת התמיכה על פי המבחנים הנ"ל, מוזמן להגיש בקשה עד ליום ה-23/04/2021.

  ניתן לקבל סיוע בהגשת הבקשות בעזרת תמיכה מקצועית במסגרת מענה לשאלות מקצועיות בלבד במייל drors@png.gov.il.

  יש להקפיד על המועדים להגשת הבקשות בליווי כל המסמכים הנדרשים. בקשות שיגיעו באיחור יידחו ללא דיון.

   

  תשומת ליבם של המוסדות הפונים מופנית להבהרות הבאות:

  1. אין פרסום מודעה זו משום התחייבות למתן תמיכה כלשהי ולחלוקת תמיכות בכלל.
  2. ועדת התמיכות המשרדית רשאית לדון בבקשות תמיכה, שהוגשו למשרד, לבדוק אותן ולנקדן בהתאם לתבחינים שנקבעו במבחן התמיכה, כהכנה לקראת אישור התמיכות, לאחר אישור תקציב המדינה לשנת 2021 או לאחר אישור החשב הכללי.
  3. גובה התקציב למבחן תמיכה זה לשנת 2021 הינו עד 8.416 מיליון שח. הקצאת מלוא התקציב מותנית בקבלתו ממשרדי הממשלה השותפים להחלטה זו.
  4. בקשות אשר לא מולאו כראוי, או שלא צורפו להן כל המסמכים הדרושים, עלולות להיפסל בוועדת התמיכות. תשומת לב המבקשים מופנית לתבחינים, לנהלים ולהוראות המפורטים, המפורסמים באתרים הנ"ל.
  5. המשרד יקיים את הליך הדיון בבקשות התמיכה בהתאם להוראות סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהם, בהתאם למבחן התמיכה, החלטות ממשלה והוראות החשב הכללי כפי שנקבעו, ייקבעו או יתוקנו מעת לעת.
  6. כל שאלה מקצועית יש להפנות למר דרור סורוקה באמצעות דואר אלקטרוני: drors@png.gov.il, עד לתאריך 06.04.2021 עד השעה 12:00. מענה לשאלות יפורסם באתר המשרד לא יאוחר מתאריך 08.04.2021.
  7. בקשות התמיכה למוסדות ציבור כאמור ייקלטו אך ורק באמצעות פורטל המרכב"ה, באמצעות כרטיס חכם. בעלי כרטיס חכם שתוקפו פג או כאלה המבקשים להנפיק כרטיס חדש מתבקשים לפנות לחברת קומסיין בטלפון 03-6443620 או לחברת פרסונלID בטלפון 03-7544666.