מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

מכרז פומבי מס’ 14/2019 קבלת הצעות להקמת מרכזים מדעיים ברשויות המקומיות בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל - תיקון תנאי סף והארכת מועד הגשה

מכרז סגור

מכרז פומבי מס’ 14/2019 קבלת הצעות להקמת מרכזים מדעיים ברשויות המקומיות

אייקון תאריך תאריך פרסום: 22.09.2019 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 08.12.2019 14/2019#
22.09.2019
​​מועד ההגשה נדחה לתאריך 08.12.2019 בשעה 12:00

1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מפרסם מכרז לקבלת הצעות לתכנון, אספקה, ביצוע והקמה של מרכזים מדעיים ברשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית. 
2. מהות ההתקשרות: 
במסגרת תוכנית העבודה של המשרד לשנים 2018 ו-2019, קידם הקמה של מרכזי מצוינות, האבים, משחקיות ומרכזי צעירים. מתוך מטרה לקדם ולהעמיק את פעילות המשרד בתחום חיי הפנאי והקהילה ולפתח ידע מדעי וטכנולוגי בקרב ילדים ובני נוער, מפורסם בזאת מכרז להקמת מרכזי מדע. המרכזים יוקמו ברשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, בהיקפים ובמאפיינים כמפורט במסמכי המכרז. 
3. תקופת ההתקשרות: 
תקופת ההתקשרות הינה לשנה מיום חתימת ההסכם עם הזוכה. למשרד שמורה האפשרות להאריך את ההסכם בשלוש (3 שנים) נוספות (שנה בכל פעם) וזאת בכפוף לאישור ועדת המכרזים המשרדית, אישור תקציב המדינה מדי שנה, וקיום תקציב בפועל.
4. *תנאי סף: 
המציע בעל ניסיון של 3 שנים, בין השנים 2009-2019, באספקה, והתקנה של מרכזים מדעיים עבור רשויות מקומיות. המציע סיפק והתקין עבור רשויות מקומיות  לפחות 2 מרכזים מדעיים שהעלות של כל אחד מהמרכזים הייתה 500,000 ₪ לכל הפחות. המציע סיפק והתקין עבור רשויות מקומיות  לפחות 10 מתקנים מדעיים-טכנולוגיים למרכזים, בתי ספר וגני ילדים בין השנים 2014-2019. 
*תנאי הסף המלאים והמחייבים מופיעים במסמכי המכרז. 
5. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו בתאריך 18.11.2019 בשעה 12:00. שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות הודעת דואר אלקטרוני בלבד לכתובת: drors@png.gov.il​ בהתאם למתווה המפורט במסמכי המכרז.
6. המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים הינו עד יום 08.12.19 עד השעה 12:00. ההצעות יוגשו במעטפה סגורה עליה יש לכתוב "מכרז 14/2019 הזמנה להציע הצעות להקמת מרכזים מדעיים ברשויות המקומיות בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל". ההצעות יוגשו לתיבת המרכזים שתוצב בכתובת שדרות שאול המלך 8, קומה 13 בתל אביב. תשומת לב המציעים לעומסי תנועה ומצוקת חניה באזור וכן לבידוק בטחוני הנערך לבאי המשרד. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון בוועדת המכרזים. 
7. אמות המידה לבחירת הזוכה עבור השירותים המבוקשים ויתר תנאי המכרז מופיעים במסמכי המכרז המלאים מפורסמים באתר האינטרנט של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il
8. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז, הוראות המכרז גוברות.
                                                                           
                                                                                       ועדת המכרזים המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל