מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

מכרז פומבי מס' 12/2019 להפעלת חוגים לאחר שעות הלימודים בתחומי המחשוב והטכנולוגיה בבתי הספר בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית

מכרז סגור

מכרז להפעלת חוגים לאחר שעות הלימודים בתחומי המחשוב והטכנולוגיה בבתי הספר

אייקון תאריך תאריך פרסום: 22.08.2019 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 26.09.2019 12/2019#
22.08.2019
  1. מוזמנות בזאת הצעות להפעלת חוגים בתחומי המחשוב והטכנולוגיה בבתי הספר בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית לאחר שעות הלימודים למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד").

  1. מהות ההתקשרות: 

המשרד מבקש להפעיל פרויקט חוגים לילדים בבתי הספר היסודיים בשעות אחר הצהריים בתחום ההעשרה הדיגיטלית והאוריינות הטכנולוגית, עבור תלמידים בכיתות ג' עד ו'. השירות יינתן ברחבי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית בהיקפים ובמאפיינים כמפורט במסמכי המכרז. 

  1. תקופת ההתקשרות: 

תקופת ההתקשרות הינה לשנה מיום חתימת ההסכם עם הזוכה. למשרד שמורה האפשרות להאריך את ההסכם בשלוש שנים נוספות (שנה בכל פעם) וזאת בכפוף לאישור ועדת המכרזים המשרדית, אישור תקציב המדינה מדי שנה, וקיום תקציב בפועל.

  1. תנאי סף: 

המציע נדרש להיות בעל ניסיון מוכח בניהול של פרויקט אחד /תוכנית אחת לפחות בין השנים 2013-2019, בהפעלת חוגים לילדים עד גיל 13, בשעות אחר הצהריים בתחומי שימושי מחשב, העשרה דיגיטלית, אוריינות טכנולוגית, טכנולוגיות מידע, שימושי אינטרנט בה השתתפו 1,000 ילדים (עד גיל 13) לכל הפחות.

המציע יעמיד מנהל פרויקט מטעמו אשר עומד בתנאי הסף כמפורט במכרז אשר, בין היתר, הינו בעל תואר אקדמי ראשון מוכר על ידי המל"ג. בעל ניסיון מינימאלי בעל ניסיון מוכח בניהול של פרויקט אחד לפחות, בין השנים 2013-2019, בהפעלת חוגים לילדים בשעות אחר הצהריים בתחומי שימושי מחשב, העשרה דיגיטלית, אוריינות טכנולוגית, טכנולוגיות מידע, שימושי אינטרנט, בו השתתפו 1,000 ילדים (עד גיל 13) לכל הפחות.

  1. אמות המידה לבחירת הזוכה ויתר תנאי הסף המחייבים למכרז מופיעים במסמכי המכרז.

  1. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו בתאריך 5.9.2019 בשעה 12:00. שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות הודעת דואר אלקטרוני בלבד לכתובת:drors@png.gov.il בהתאם למתווה המפורט במסמכי המכרז.

  1. המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים הינו עד יום 26.9.2019 בשעה 12:00.ההצעות יוגשו במעטפה סגורה עליה יש לכתוב "מכרז 12/2019 להפעלת חוגים לאחר שעות הלימודים בתחומי המחשוב והטכנולוגיה בבתי הספר בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית ". במכרז תבוצע בחינה דו-שלבית, לשם כך הצעת המחיר נדרשת להיות מוגשת במעטפה סגורה, בנפרד מחלקי ההצעה האחרים. 

ההצעות יוגשו לתיבת המרכזים שתוצב בכתובת שדרות שאול המלך 8, קומה 13 בתל אביב. תשומת לב המציעים לעומסי תנועה ומצוקת חניה באזור וכן לבידוק בטחוני הנערך לבאי המשרד. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון בוועדת המכרזים. 

  1. אמות המידה לבחירת הזוכה עבור השירותים המבוקשים ויתר תנאי המכרז מופיעים במסמכי המכרז המלאים באתר האינטרנט של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת:www.negev-galil.gov.il​ תחת הלשונית "מידע" > "קולות קוראים ומכרזים".

  1. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז, הוראות המכרז גוברות.

בגרסה שפורסמה ב-22/8/2019 נפלה טעות, ובשלב ג', שלב הצעת המחיר, לא נדרשת הצעת השתתפות ולא יינתן ניקוד כלשהו בגין השתתפות המציע.

                                                                                              ועדת המכרזים המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל​