מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

 מכרז פומבי מס' 05/2018  - לקבלת הצעות לשירותי הוראת השפה האנגלית באמצעות הטלפון בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית

מכרז סגור

מכרז לקבלת הצעות לשירותי הוראת השפה האנגלית באמצעות הטלפון

אייקון תאריך תאריך פרסום: 22.08.2018 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 08.10.2018 05/2018#
22.08.2018

לתשומת לב המציעים!

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל מבקש לעדכן, כי נפלה טעות בנספח נוסח הערבות במכרז (כאשר נרשם בטעות מכרז 04-2018, במקום 05-2018, כנדרש).

רצ"ב נוסח המכרז המעודכן, המחייב את המציעים.

הצעות יש להגיש בנוסח הערבות המתוקן בלבד.​

1.       המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן "המשרד") מפרסם מכרז לקבלת הצעות לשירותי הוראת השפה האנגלית באמצעות הטלפון. מוזמנות בזאת הצעות למתן לשירותי הוראת השפה האנגלית באמצעות הטלפון בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית.

 מהות ההתקשרות:

הזוכה יידרש לספק למשרד שרותי הוראת השפה האנגלית באמצעות הטלפון ויישום שיחוח (צ'אט) כמפורט במסמכי המכרז. השירות יינתן ברחבי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית וכפי שיקבע על ידי המשרד.

2.       תקופת ההתקשרות:

תקופת ההתקשרות הינה לשנה מיום חתימת ההסכם עם הזוכה. למשרד שמורה האפשרות להאריך את ההסכם בשנתיים (2 שנים) נוספות (שנה בכל פעם) וזאת בכפוף לאישור ועדת המכרזים המשרדית, אישור תקציב המדינה מדי שנה, וקיום תקציב בפועל.

3.       תנאי סף:

המציע  - סיפק, בעצמו, שיעורים באנגלית מדוברת בשיעורים יחידניים  (לעניין זה, שיעורים בהם מורה מלמד תלמיד בודד) ל 1,200 תלמידים לפחות (תושבי ישראל)  במהלך התקופה שבין 1.1.2015 עד 31.8.2018.

לחילופין,

המציע סיפק, בעצמו, שיעורים יחידניים באנגלית מדוברת בהיקף כולל שלא קטן מ-45,000 שעות לתושבי ישראל  במהלך התקופה שבין 1.1.2015 עד 30.8.2018.  

יובהר כי המציע רשאי להציג לצורך הוכחת הניסיון, נתונים לשתי החלופות הנ"ל.

השירותים אותם סיפק המציע, בהקשר זה, כללו את שני הרכיבים הבאים:

א.      הפעלת מערך שירות ארצי לצורך מתן השיעורים. מערך השירות מוקם בשטחי מדינת ישראל.

ב.      מערכת ממוחשבת בשפה העברית לניהול מקצועי של הפעילות ואשר כללה את תיקי התלמידים והישגיהם וחוללה התראות בהתאם.

מנהל הפרויקט - המציע ימנה מנהל פרויקט מטעמו אשר עומד בתנאי הסף כמפורט להלן:  

ג.        בעל תואר אקדמי או הנדסאי.  

ד.      ניסיון מינימאלי נדרש בין השנים 2015-2017: ניהול של מערך ארצי, רב-מוקדי לפעילות הוראה, הדרכה או חניכה.

תנאי הסף המלאים מופיעים במכרז.

4.       במכרז תבוצע בחינה דו-שלבית. לשם כך, הצעת המחיר נדרשת להיות מוגשת במעטפה סגורה, בנפרד מחלקי ההצעה האחרים.

5.       המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו כ"ג אלול תשע"ח, 3.9.2018 בשעה 12:00. באמצעות הודעת דואר אלקטרוני בלבד projects@png.gov.il בהתאם למתווה המפורט במסמכי המכרז.

6.       המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים הנו עד ליום כ"ט בתשרי תשע"ט, 8.10.2018 עד השעה: 14:00. ההצעות תוגשנה בתיבת המכרזים הממוקמת בשדרות שאול המלך 8, תל אביב, בקומה 13. הצעה שתתקבל לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון בוועדת המכרזים.

7.       מסמכי המכרז המלאים, עבור השירותים המבוקשים, מפורסמים באתר האינטרנט של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il

8.       אמות המידה לבחירת הזוכה ויתר תנאי המכרז מופיעים במכרז.

9.       בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז, הוראות המכרז גוברות.​