מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

מכרז פומבי מס' 02/2018 הזמנה לקבלת הצעות לשירותי בקרת פרויקטים בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית-עודכן

מכרז סגור

מכרז 02/18 הזמנה לקבלת הצעות לשירותי בקרת פרויקטים - עודכן

אייקון תאריך תאריך פרסום: 22.02.2018 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 18.03.2018 #
22.02.2018
1. מוזמנות בזאת הצעות למתן לשירותי בקרת פרויקטים בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, עבור המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד").
2. מסמכי המכרז, עבור השירותים המבוקשים, יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il תחת הלשונית "מידע" > "קולות קוראים ומכרזים".
3. מהות ההתקשרות:
הזוכה/הזוכים יידרש(ו) לספק למשרדים שרותי בקרת פרויקטים ושירותים נוספים כמפורט במסמכי המכרז, אשר יקבעו ע"י המשרד. השירות יוצע ברחבי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית.
4. תקופת ההתקשרות:
תקופת ההתקשרות הינה לשנה מיום חתימת ההסכם עם הזוכה. למשרדים שמורה האפשרות להאריך את ההסכם בארבע שנים נוספות, שנה בכל פעם; והכל בכפוף לאישור ועדת המכרזים המשרדית, אישור תקציב המדינה מדי שנה, וקיום תקציב בפועל. 
5. תנאי סף:
המציע
המציע סיפק שירותים בתחום של בקרת פרויקטים עבור לפחות 3 לקוחות שונים במהלך השנים 2015 עד 2017. 
א. ביצוע 3 סקרים, בין סקרי עמדות או סקרי שביעות רצון שהקיפו 500 נסקרים לכל הפחות.
ב. ביצוען של 3 בדיקות כלכליות, שמהותן התכנות כלכלית מראש (בשלב ייזום הפרויקט), או בדיקות כדאיות כלכלית בדיעבד (בשלב סיום הפרויקט).
ג. ביצועם של 3 מחקרים, בין שהיו איכותניים או כמותיים.
מנהל הפרויקט
המציע ימנה מנהל פרויקט מטעמו אשר עומד בתנאי הסף כמפורט להלן:  
א. בעל תואר אקדמי באחד המקצועות: מינהל עסקים, כלכלה, סטטיסטיקה, תעשייה וניהול; או מהנדס או רואה-חשבון או בעל תואר אקדמי שני (M.A., MSc. ומקביליהם) בתחום אחר.  
ב. ניהול של לפחות 3 פרויקטים  שונים בתחום של הערכת אפקטיביות של תכניות חברתיות לתועלת הציבור מכל סוג אשר הופעלו או הוזמנו על ידי גופים כגון: משרד ממשלתי, חברה ממשלתית, רשות מקומית או עמותה חברתית.
6. במכרז תבוצע בחינה דו-שלבית. לשם כך, הצעת המחיר נדרשת להיות מוגשות במעטפה סגורה, בנפרד מחלקי ההצעה האחרים. 
7. המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים בכתובת שדרות שאול המלך 8, תל אביב, בקומה 13, הינו בתאריך 18.3.2018 בשעה 13:00. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון בוועדת המכרזים. תשומת לב המציעים לעומסי תנועה ומצוקת חניה באזור וכן לבידוק בטחוני הנערך לבאי הבניין.
8. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו בתאריך 5.3.2018, באמצעות הודעת דוא"ל בלבד, ל- projects@png.gov.il, בהתאם למתווה המפורט במסמכי המכרז. 
9. אמות המידה לבחירת הזוכה ויתר תנאי המכרז מופיעים במכרז.
10. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז, הוראות המכרז גוברות.