מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא לתקצוב תוכניות תרבות (נוהל יות"ר – "יוצרים תרבות") לרשויות ושכונות בפריפריה החברתית לשנת 2018

מכרז סגור

קול קורא לתקצוב תוכניות תרבות (נוהל יות"ר – "יוצרים תרבות") לשנת 2018

אייקון תאריך תאריך פרסום: 22.02.2018 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 15.04.2018 #
22.02.2018
  1. ​​המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל מבקש לקבל מהרשויות המוניציפליות המפורטות במסמכי הקול קורא, בקשות לתקצוב תוכניות תרבות (נוהל יות"ר – "יוצרים תרבות") לרשויות ושכונות בפריפריה החברתית לשנת 2018.

  2. הרשויות הזכאיות להגיש בקשות הינן כל הרשויות המקומיות וכל השכונות המשתייכות לפריפריה החברתית על פי החלטת הממשלה מספר 631 מיום ה-1/11/2015 והחלטת הממשלה מספר  1453 של הממשלה מיום 15.05.2016.

  3. הקול קורא המלא והמסמכים הנלווים מפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת www.negev-galil.gov.il
  4. לא יינתן מענה לשאלות הבהרה. תשובות לשאלות אשר נשאלו מפורסמות באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת www.negev-galil.gov.il
  5. הבקשות לתקצוב, בצירוף כרטיס הפרויקט המפורסם באתר המשרד בכתובת www.negev-galil.gov.il , יוגשו בשפה העברית, ב-2 עותקים, עד ליום 15.4.18  בשעה 14:00, למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, קומה 13, ברחוב שאול המלך 8, תל אביב. הבקשות לתקצוב יוגשו לתיבה שתוצב במשרד, במעטפה סגורה עליה יירשם "קול קורא לתקצוב תכניות תרבות פריפריה חברתית 2018" ושם הרשות המקומית המגישה.

  6. "הבקשות לתקצוב אירועים משותפים בצירוף הנספחים הדרושים יוגשו בשפה העברית תחת הכותרת "אירועי תרבות משותפים – פריפריה חברתית 2018" עבור ראש אגף בכיר פריפריה חברתית, עד ליום 31.8.18, באמצעות דוא"ל בכתובת P2017@png.gov.il

  7. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא והטפסים הנלווים לו - גוברות.
  8. המשרד איננו מחויב לקבל הצעה כלשהי, והוא רשאי לבטל את הקול קורא או לפרסם קול קורא חדש מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.
  9. תנאי הסף, אמות המידה לתקצוב ויתר התנאים לקבלת התקצוב מפורטים במסמכי הקול קורא.​