מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

עדכון תנאי סף ומועד הגשה- קול קורא פארקים ומרכזים מדעיים ברשויות המקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית

מכרז סגור

קול קורא פארקים ומרכזים מדעיים ברשויות המקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית

אייקון תאריך תאריך פרסום: 22.07.2020 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 20.10.2020 #
21.07.2020

   1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מודיע על פרסום קול קורא להקמת פארקים מדעיים ומרכזים מדעיים ברשויות המקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית (להלן: "הקול הקורא").

רשויות מקומיות הממוקמות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית (להלן: "הרשויות המקומיות") המעוניינות בהקמת פארקים מדעיים או מרכזים מדעיים בתחומן, במימון המשרד, ראשיות להגיש בקשות על פי המפורט בקול הקורא.

  2. הקמת המרכזים והפארקים הינה ללא כל עלות מצד הרשויות המקומיות, אך הן נדרשות להקצות שטח מפותח לטובת הקמת הפארק המדעי או מבנה מותאם לטובת הקמת המרכז המדעי, על פי התנאים שנקבעו בקול הקורא. 

  3. הפארקים המדעיים יוקמו על ידי חברת "אלו את ניצן" והמרכזים המדעיים יוקמו על ידי חברת "רובוגרופ" (להלן: "הספקים") אשר זכו במכרזים פומביים שפורסמו על ידי המשרד. הרשויות המקומיות תעבודנה ישירות מול הספקים. התשלומים יבוצעו לספקים ישירות על ידי המשרד.

   4. הקול הקורא הינו לשנת 2020 בלבד. המשרד יקבע את מספר הפארקים המדעיים ואת מספר המרכזים המדעיים שיותקנו. לכל רשות מקומית שתזכה בקול קורא, יאושר פארק מדעי או מרכז מדעי אחד בלבד.

    5. תנאי הסף להשתתפות בקול הקורא:

5.1 הרשות המקומית משתייכת לנגב, לגליל או לפריפריה החברתית.

5.2 בשטח הרשות המקומית יש לכל הפחות 1,000 ילדים ובני נוער בטווח הגילאים 5-19.

5.3​ הרשות המקומית ברמה חברתית-כלכלית 1-6.

  6. הרשות המקומית תידרש לעמוד בכל הדרישות המפורטות בקול קורא לא יאוחר מחצי שנה (שישה חודשים) ללא הארכה, מיום קבלת הודעת המשרד אודות זכייתה בפארק מדעי או במרכז מדעי.

  7. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 08.10.2020 בשעה 12:00. שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות הודעת דואר אלקטרוני בלבד לכתובת: talw@png.gov.il

   8. המועד האחרון להגשת הצעות הינו 20.10.2020 בשעה 12:00. את טופס הבקשה מלא וחתום ואת כל המסמכים והנספחים הנדרשים, יש להגיש במעטפה עליה יש לרשום "קול קורא להקמת פארקים מדעיים ומרכזים מדעיים ברשויות המקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית" ואת שם הרשות המקומית מגישת הבקשה. ההצעות יוגשו לתיבת המכרזים שתוצב בכתובת שדרות שאול המלך 8, קומה 13 בתל אביב יובהר כי בקשות שיתקבלו לאחר מועד זה, ייפסלו על הסף. תשומת לב לעומסי תנועה ומצוקת חניה באזור וכן, לבידוק בטחוני הנערך לבאי המשרד.

9.      אמות המידה לבחירת הזוכה, פירוט התנאים ויתר תנאי הסף המחייבים לקול הקורא מופיעים במסמכי הקול הקורא המלאים המעודכנים באתר האינטרנט של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il

10.  המשרד אינו מחויב לקבל הצעה כלשהי ורשאי לבטל את הקול קורא או לפרסם קול קורא חדש מכל סיבה שהיא לרבות כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.

11. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול הקורא, הוראות הקול הקורא גוברות.


   המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל