מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא לתקצוב מרכזי צעירים במועצות האזוריות בפריפריה, בנגב ובגליל לשנת 2019

מכרז סגור

קול קורא לתקצוב מרכזי צעירים במועצות האזוריות בפריפריה, בנגב ובגליל לשנת 2019

אייקון תאריך תאריך פרסום: 21.01.2019 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 14.02.2019 #
21.01.2019
 • ​​​​​​1.       המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מבקש לקבל בקשות למטרות תקצוב מרכזי צעירים במועצות האיזוריות בפריפריה, בנגב ובגליל לשנת 2019 (להלן "הקול הקורא").

  2.       מטרת הקול הקורא לתמוך בפעילות מרכזי הצעירים במועצות האזוריות בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל ולחזק את תחומי הליבה וביניהם פיתוח קריירה, פיתוח קהילה ולמקם את נושא הצעירים בסדר היום הלאומי, החברתי והכלכלי.

  3.       מרכזי הצעירים, המיועדים לצעירים בגילאים 18-40 הוקמו במטרה לקדם את השתלבות הצעירים בחיי החברה הישראלית בכלל ובחיי יישובי הנגב והגליל בפרט ומעניקים מענה כולל ומקיף לצעירים ביישובים בהם הם חיים במטרה להוביל למימוש הפוטנציאל האישי של כל צעיר וצעיר.

  4.       תנאי הסף:

   1. מרכז הצעירים בגינו מוגשת הבקשה, נמצא באחת המועצות האזוריות בנגב ובגליל או מרכז צעירים המעניק שירותים לשתי מועצות אזוריות סמוכות בנגב ובגליל וממוקם בשטחה של אחת מהן. או במועצות אזוריות בתחום הפריפריה החברתית אשר כלל המועצה נמצאת תחת ההגדרה של פריפריה חברתית (המועצה מדורגת בדרוג החברתי- כלכלי של הלמ"ס  בין 1-4).

  ב.      העמדת מבנה מותאם לעריכת פעילויות קהילתיות, חברתיות, חינוכיות, ותרבותיות עבור אוכלוסיית הצעירים במועצה האזורית.

  ג.        מנהל מרכז הצעירים יועסק בשנת 2019 על ידי המועצה האיזורית במאה אחוז (100%) משרה.

  5.       מסמכי הקול קורא המלאים, המסמכים הנלווים, יתר תנאי הסף, אמות המידה לבחירת הזוכים וכל יתר התנאים, מפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובתwww.negev-galil.gov.il

  6.       המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו יום שלישי, 5.2.2019 בשעה 18:00. שאלות הבהרה יוגשו בכתב בלבד באמצעות הדואר האלקטרוני: eldady@png.gov.il תחת הכותרת: "קול קורא לתקצוב מרכזי צעירים במועצות האזוריות בפריפריה, בנגב וגליל 2019". התשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.

  7.       המועד האחרון להגשת ההצעות הינו יום חמישי 14.2.2019 בשעה 13:00. ההצעות, בצירוף כל המסמכים הדרושים, המפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, יוגשו באמצעות דואר אלקטרוני: eldady@png.gov.il תחת הכותרת: "קול קורא לתקצוב מרכזי צעירים במועצות האזוריות בפריפריה, בנגב ובגליל".

  8.       המשרד אינו מחויב לקבל הצעה כלשהי והוא רשאי לבטל את הקול הקורא או לפרסם קול קורא חדש מכל סיבה שהיא.

  9.       בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו להוראות המצויות בקול הקורא הוראות הקול הקורא והטפסים הנלווים לו גוברות.