מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא לקידום תכניות עבודה בעלות השפעה חיובית על מרקם היחסים בין ערבים ויהודים בערים המעורבות לשנת 2022

מכרז סגור

קול קורא לקידום תכניות עבודה בעלות השפעה חיובית על מרקם היחסים בין ערבים ויהודים בערים המעורבות לשנת 2022

אייקון תאריך תאריך פרסום: 07.11.2022 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 08.12.2022 #
07.11.2022

קול קורא לקידום תכניות עבודה בעלות השפעה חיובית על מרקם היחסים בין ערבים ויהודים בערים המעורבות לשנת 2022

לתשומת לב הרשויות, עלה קול קורא מתוקן: קול קורא לקידום תכניות עבודה בעלות השפעה חיובית על מרקם היחסים בין ערבים ויהודים בערים המעורבות לשנת 2022. יש לפעול בהתאם להוראות נוסח זה, העדכני יותר.

 

 1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מודיע על פרסום קול קורא לקידום תכניות עבודה בעלות השפעה חיובית על מרקם היחסים בין ערבים ויהודים בערים המעורבות לשנת 2022
 2. התמיכה תינתן עבור תכניות עבודה בעלות השפעה חיובית על מרקם היחסים בין התושבים, תוך חיזוקם ושימת דגש על צמצום הפערים בתחומי החינוך, הרווחה, התרבות, והכלכלה.
 3. מדיניות המשרד לתמיכה בערים, הנה במסגרת החלטת ממשלה מס' 550 מיום 24.10.2021 שעניינה "התכנית הכלכלית לצמצום פערים בחברה הערבית עד לשנת 2026".
 4. רשויות מקומיות המעוניינות בקבלת תמיכה כאמור, מתבקשות להגיש בקשה למשרד, באופן שיפורט במסמכי הקול קורא. התמיכה תינתן למבקשות תמיכה שיעמדו בכל הדרישות המפורטות בקול הקורא ובכפוף לקיום תקציב בפועל.
 5. תמצית תנאי הסף:
  • א. עיר הממוקמת בנגב ובגליל ברמה חברתית כלכלית 1 – 5 או עיר המוגדרת במלואה כפריפריה החברתית.
  • ב. "עיר מעורבת" - כהגדרתה בהחלטת ממשלה 1834 קרי, עיר בה רוב של אוכלוסייה יהודית ומיעוט ניכר של אוכלוסייה ערבית המונה מעל 20% מתושבי העיר או מעל 20,000 תושבים.
  • ג. על מבקשת התמיכה לצרף לבקשה הצהרת כוונות כמפורט במסמכי הקול קורא.
 6. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 21.11.2022 בשעה 12:00.שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לגב' טל ניצני ביטון, מנהלת תחום פרויקטים, באגף בכיר תכנון, תקצוב ואסטרטגיה, בכתובת:  taln@png.gov.il  תחת הכותרת: קול קורא לקידום תכניות עבודה בעלות השפעה חיובית על מרקם היחסים בין ערבים ויהודים בערים המעורבות לשנת 2022". מענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר המשרד.
 7. המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה הינו 8.12.2022 בשעה 12:00.את טופס הבקשה מלא וחתום וכלל הנספחים הנלווים, בצירוף תכנית העבודה, יש להגיש כקובץPDF  סרוק (ומכווץ במידת הצורך) וחתום לתיבת ההגשה במערכת מרכב"ה.
 8. מספר קול הקורא בפורטל המרכב"ה הינו 15389
 9. תנאי הסף, אמות המידה לקבלת התמיכה ויתר התנאים הנלווים מפורטים במסמכי הקול קורא המלא והמחייב ובטפסים הנלווים.
 10. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא גוברות.