מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא לתמיכה בביצוע ויישום פרויקטים בעלי חסמים תקציביים המונעים פיתוח כלכלי אזורי לרשויות מקומיות בגליל, בנגב ובפריפריה החברתית לשנת 2022

מכרז סגור

קול קורא לתמיכה בביצוע ויישום פרויקטים בעלי חסמים תקציביים המונעים פיתוח כלכלי אזורי לרשויות מקומיות בגליל, בנגב ובפריפריה החברתית לשנת 2022

אייקון תאריך תאריך פרסום: 07.11.2022 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 09.12.2022 #
07.11.2022

קול קורא לתמיכה בביצוע ויישום פרויקטים בעלי חסמים תקציביים המונעים פיתוח כלכלי אזורי לרשויות מקומיות בגליל, בנגב ובפריפריה החברתית לשנת 2022

תשומת לב הרשויות המקומיות כי העלה קול קורא מעודכן לאתר. בקול הקורא המעודכן, מתאפשרת הגשה גם על ידי אשכול רשויות מקומיות. כמו כן, מועד ההגשה נדחה ליום ה-9/12/2022.

 

 1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מודיע בזאת על פרסום קול קורא לתמיכה בביצוע ויישום פרויקטים בעלי חסמים תקציביים המונעים פיתוח כלכלי אזורי לרשויות מקומיות בגליל, בנגב ובפריפריה החברתית לשנת 2022.
 2. התמיכה תינתן באמצעות הקצאת תקציב לפרויקטים ולתוכניות אשר יתרמו לפיתוח כלכלי אזורי באמצעות יצירת מקורות הכנסה לאזור/לרשויות, חיסכון בהוצאות לאזור/לרשויות, יצירת מקומות תעסוקה חדשים ועוד, וזאת באמצעות הסרת חסמים תקציביים, על פי המסלולים אשר נקבעו בקול קורא.
 3. התמיכה מיועדת לפרויקטים שתקופת ביצועם לא תעלה על 36 חודשים ותחילת ביצועם לא תעלה על 12 חודשים, מיום מתן ההרשאה התקציבית.
 4. מטרות הקול קורא הן צמצום פערים ופיתוח כלכלי אזורי.
 5. רשויות המעוניינות בקבלת תמיכה כאמור, מתבקשות להגיש בקשה למשרד, באופן שיפורט במסמכי הקול קורא. התמיכה תינתן למבקשות תמיכה שיעמדו בכל הדרישות המפורטות בקול הקורא ובכפוף לקיום תקציב בפועל.
 6. עיקרי תנאי הסף:
  • א. מבקש התמיכה הינו רשות מקומית בלבד.
  • ב. הגשת תוכנית עסקית מקוצרת.
  • ג. פרויקט ישים וזמין.
  • ד. תנאי סף נוספים מפורטים בקול קורא בהרחבה.

על הרשות מבקשת התמיכה לצרף לבקשה את כל המסמכים והנספחים הדרושים, כמפורט במסמכי הקול קורא.

 1. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו יום ה-22/11/2022 בשעה 14:00. שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לגב' טלי ניצני ביטון, מנהלת תחום פרויקטים, באגף בכיר תכנון, תקצוב ואסטרטגיה, בכתובת:  taln@png.gov.il תחת הכותרת: "קול קורא לתמיכה בביצוע ויישום פרויקטים בעלי חסמים תקציביים המונעים פיתוח כלכלי אזורי לרשויות מקומיות בגליל, בנגב ובפריפריה החברתית לשנת 2022". מענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר המשרד במרוכז לאחר התאריך האחרון להגשת שאלות הבהרה.
 2. המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה הינו 8.12.2022 כולל.את טופס הבקשה מלא וחתום וכלל הנספחים הנלווים, בצירוף תכנית העבודה, יש להגיש כקובץPDF  סרוק (ומכווץ במידת הצורך) וחתום לתיבת ההגשה במערכת מרכב"ה.
 3. מספר הקול קורא בפורטל המרכב"ה הינו 15384.
 4. יתר תנאי הסף, אמות המידה לקבלת התמיכה ויתר התנאים הנלווים, מפורטים במסמכי הקול קורא המלא והמחייב ובטפסים הנלווים.
 5. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא גוברות.