מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא לתמיכה בפיתוח אזורי תעסוקה לשנת 2022 לרשויות מקומיות הנכללות במסגרת החלטת הממשלה מספר 550

מכרז סגור

קול קורא לתמיכה בפיתוח אזורי תעסוקה לשנת 2022 לרשויות מקומיות הנכללות במסגרת החלטת הממשלה מספר 550

אייקון תאריך תאריך פרסום: 07.11.2022 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 08.12.2022 #
07.11.2022

קול קורא לתמיכה בפיתוח אזורי תעסוקה לשנת 2022 לרשויות מקומיות הנכללות במסגרת החלטת הממשלה מספר 550

 

 1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") בשיתוף הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים מודיעים בזאת על פרסום קול קורא לתמיכה בפיתוח אזורי תעסוקה לשנת 2022 לרשויות מקומיות הנכללות במסגרת החלטת הממשלה מספר 550.
 2. קול קורא זה מיועד לרשויות מקומיות הנכללות במסגרת החלטות הממשלה מספר 550 מיום ה-24.10.2021, בהתאם לסעיף 27 (ב)(5)(ג) ו- (ד), בו הוטל על המשרד, בשיתוף הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים ומשרד האוצר להכין תכנית עבודה לפיתוח אזורי תעסוקה מסחר ושירותים לרבות בקרקעות פרטיות (להלן אזורי תעסוקה).
 3. קול קורא זה מיועד לרשויות מקומיות, המעוניינות לפתח אזורי תעסוקה כהגדרתו ברישא, לרבות תכנון סטטוטורי, תכנון ופיתוח תשתיות על, ולתכנן אזורי תעסוקה.
 4. מטרות הקול קורא הן צמצום פערים, מתן שוויון הזדמנויות ופיתוח כלכלי.
 5. רשויות המעוניינות בקבלת תמיכה כאמור, מתבקשות להגיש בקשה למשרד, באופן שיפורט במסמכי הקול קורא. התמיכה תינתן למבקשות תמיכה שיעמדו בכל הדרישות המפורטות בקול הקורא ובכפוף לקיום תקציב בפועל.
 6. עיקרי תנאי הסף:
  • א. מבקש התמיכה הינו רשות מקומית בלבד.
  • ב. מבקש התמיכה נכלל ברשימת הרשויות המקומיות הנמנות על החלטת הממשלה מספר 550.
  • ג. מתחם/מקטע באזור התעסוקה שמבוקש לתמיכה לא יעלה על 100 דונם (ברוטו).
  • ד. תנאי סף נוספים מפורטים בקול קורא בהרחבה.

על הרשות מבקשת התמיכה לצרף לבקשה את כל המסמכים והנספחים הדרושים, כמפורט במסמכי הקול קורא.

 1. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו יום ה-24/11/2022 בשעה 14:00. שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לגב' טלי ניצני ביטון, מנהלת תחום פרויקטים, באגף בכיר תכנון, תקצוב ואסטרטגיה, בכתובת:  taln@png.gov.il תחת הכותרת: "קול קורא לתמיכה בפיתוח אזורי תעסוקה לשנת 2022 לרשויות מקומיות הנכללות במסגרת החלטת הממשלה מספר 550".מענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר המשרד במרוכז לאחר התאריך האחרון להגשת שאלות הבהרה.
 2. המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה הינו 8.12.2022 כולל.את טופס הבקשה מלא וחתום וכלל הנספחים הנלווים, בצירוף תכנית העבודה, יש להגיש כקובץPDF  סרוק (ומכווץ במידת הצורך) וחתום לתיבת ההגשה במערכת מרכב"ה.
 3. מספר הקול קורא בפורטל המרכב"ה הינו 15381.
 4. יתר תנאי הסף, אמות המידה לקבלת התמיכה ויתר התנאים הנלווים, מפורטים במסמכי הקול קורא המלא והמחייב ובטפסים הנלווים.
 5. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא גוברות.

 ​