מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא 15303 לתמיכה ברשויות מקומיות להשתתפות בחוגים משולבי חברה, חינוך וספורט לשנת תשפ"ג

מכרז סגור

קול קורא 15303 לתמיכה ברשויות מקומיות להשתתפות בחוגים משולבי חברה, חינוך וספורט לשנת תשפ"ג

אייקון תאריך תאריך פרסום: 27.10.2022 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 20.11.2022 #
27.10.2022

קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות להשתתפות בחוגים משולבי חברה, חינוך וספורט לשנת תשפ"ג

 

 1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מודיע על פרסום קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, להשתתפות בחוגים משולבי חברה, חינוך וספורט לשנת תשנ"ג.
 2. המשרד קיבל החלטה להקצות תקציב לטובת הפעלת חוגים משולבי חברה, חינוך וספורט כחלק ממדיניות המשרד לחיזוק תחום החינוך הבלתי פורמאלי וצמצום פערים.
 3. לצורך הפעלת החוגים, המשרד התקשר חוזית עם עמותת "שער שוויון", שנבחרה במכרז פומבי, לתכנן ולהפעיל את החוגים בבתי ספר.
 4. יודגש כי במסגרת קול קורא זה, הרשויות המקומיות לא תקבלנה הרשאות אלא תעבודנה ישירות מול העמותה, שתתכנן ותפעיל את החוגים במיקום שייקבע על ידי הרשות המקומית, ובתקציב ובתנאים שייקבעו על ידי המשרד, כמפורט בקול קורא זה.
 5. ההשתתפות בחוג הינה ללא השתתפות כספית מצד המשתתפים והרשות, מלוא העלות תמומן על ידי המשרד ישירות לעמותה.
 6. רשויות המעוניינות בקבלת תמיכה כאמור, מתבקשות להגיש בקשה למשרד, באופן שיפורט במסמכי הקול קורא. התמיכה תינתן למבקשות תמיכה שיעמדו בכל הדרישות המפורטות בקול הקורא ובכפוף לקיום תקציב בפועל.
 7. עיקרי תנאי הסף:
  • א. רשות מקומית הממוקמת בנגב או בגליל או בפריפריה החברתית (רשויות מקומיות המוגדרות במלואן כפריפריה חברתית).
  • ב. רמה חברתית כלכלית: רשות מקומית ברמה חברתית-כלכלית 1-5 על פי דירוג הלמ"ס העדכני ביותר.
  • ג. מס' ילדים ובני נוער בגילאי 5-14 – בשטח הרשות המקומית יש לפחות 500 ילדים ובני נוער בגילאי 5-14, על פי נתוני הלמ"ס העדכניים ליום פרסום הקול קורא או נתוני מרשם האוכלוסין העדכניים ביותר.
  • ד. העמדת מגרש כדורגל/כדורסל בבית הספר בו תופעל הפעילות – בשטח בית הספר המוצע לטובת הפרויקט קיים מגרש כדורגל או כדורסל במצב ראוי ותקין, לרבות שערים או סלים, על פי העניין.
  • ה. העמדת כיתת לימוד בבית הספר בו תופעל הפעילות – בית הספר מתחייב להעמיד לטובת הפעילות כיתת לימוד מרווחת, נקייה, מאובזרת וממוזגת לטובת הפעילות החינוכית. בכיתה צפויים ללמוד בין 10 ל-20 תלמידים.

על הרשות מבקשת התמיכה לצרף לבקשה את 2 הנספחים הדרושים, כמפורט במסמכי הקול קורא.

 1. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 6.11.2022 בשעה 14:00.שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לגב' דנית רזניק, מנהלת תחום בכירה באגף בכיר תכנון, תקצוב ואסטרטגיה, בכתובת:  danitr@png.gov.il תחת הכותרת: "קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות להשתתפות בחוגים משולבי חברה, חינוך וספורט לשנת תשפ"ג" מענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר המשרד במרוכז לאחר התאריך האחרון להגשת שאלות הבהרה.
 2. המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה הינו 20.11.2022 כולל. את הנספחים המבוקשים יש להגיש כקבציPDF  סרוקים (ומכווצים במידת הצורך) וחתומים לתיבת ההגשה במערכת מרכב"ה.
 3. מספר הקול קורא בפורטל המרכב"ה הינו: 15303(יש למלא במרכב"ה סכום מבוקש "1" ₪).
 4. יתר תנאי הסף, אמות המידה לקבלת התמיכה ויתר התנאים הנלווים, מפורטים במסמכי הקול קורא המלא והמחייב ובנספחים הנלווים.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא גוברות.