מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

מכרז 4-2022
הזמנה לקבלת הצעות להקמה
והפעלת מוקדי שירות
להתיישבות בנגב ובגליל

מכרז סגור

מכרז 4-2022 הזמנה לקבלת הצעות להקמה והפעלת מוקדי שירות להתיישבות בנגב ובגליל

אייקון תאריך תאריך פרסום: 27.10.2022 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 06.12.2022 #
27.10.2022

הזמנה לקבלת הצעות להקמה והפעלת מוקדי שירות להתיישבות בנגב ובגליל

 

 • תשומת לב המציעים, המענה לשאלות הבהרה מס' 57 ומס' 24 שונה. סכום היקף ההתקשרות המצוין בהסכם נמחק. אין מגבלה מקסימלית על גובה הצעת המחיר אותה ניתן להגיש.

ר' שינוי במסמכי המכרז ובמענה המתוקן על שאלות הבהרה.  

 • בהתאם לאמור, מועד ההגשה נדחה עד ליום שלישי  6.12.2022 בשעה 13:30.

 • אין שינוי במועד תוקף ערבות ההצעה.

 • מציע אשר כבר הגיש הצעתו, יתאפשר לו להגיש הצעת חלופית או הצעת מחיר חלופית בלבד, כך שרק היא תבדק, ובלבד והיא הוגשה עד מועד ההגשה האחרון העדכני.

 1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מודיע על פרסום מכרז פומבי מספר 4-2022 לקבלת הצעות להקמה והפעלת מוקדי שירות להתיישבות בנגב ובגליל.
 2. המשרד מבקש להקים שני (2) מוקדי שירות להתיישבות, האחד בנגב והשני בגליל, על מנת לספק מענה רחב למתעניינים במידע על הגליל, לצורך עידוד המעבר למגורים, פיתוח כלכלי-תעסוקתי, חינוך, תרבות, חיי פנאי וקהילה וכדומה'.
 3. תקופת ההתקשרות הינה 12 חודשים. למשרד שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, ועד ל-48 חודשים נוספים.
 4. עיקרי תנאי הסף:
 • א. ההשתתפות במכרז מותנית בעמידה בתנאים המוקדמים, המופיעים בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993.
 • ב. למציע ותק מוכח של 36 חודשים רצופים, לכל הפחות, בין השנים 2011 ל-2022, בהפעלת מוקד שירות לקוחות.
 • ג. למציע ניסיון בעבודה מול שלוש (3) רשויות מקומיות ומול משרד ממשלתי אחד, לכל הפחות, בין השנים 2011 ל-2022.
 • ד. למציע, נכון ליום הגשת ההצעה, מאגרי לקוחות של 5,000 אנשים לפחות, המנוהלים על ידי מערכת לניהול לקוחות.
 • ה. למציע מחזור כספי שנתי בהיקף שלא פחת מ-5,000,000 ₪ כולל מע"מ, בכל אחת מהשנים 2021-2019.
 • ו. המציע העסיק לפחות 10 עובדים בהעסקה ישירה, בכל אחת מהשנים 2021-2019.
 • ז. המציע נדרש להעמיד שני (2) מבנים, האחד בנגב והשני בגליל, לטובת הקמת שני (2) מוקדי השירות.
 1. נוסח מלא ומחייב של המכרז מתפרסם בדף המכרז, שנמצא באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי https://mr.gov.il ובאתר האינטרנט של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל https://negev-galil.gov.il/
 2. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הינו 6/12/2022, בשעה 13:30.
 3. יתר תנאי הסף ויתר התנאים הנלווים, מפורטים במסמכי המכרז המלא והמחייב ובנספחים הנלווים.
 4. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז, הוראות המכרז גוברות. ​