מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

מכרז פומבי מס' 3-2022 למתן שירותי אבטחה למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והמשרד לשיתוף פעולה אזורי

מכרז סגור

מכרז פומבי מס' 3-2022 למתן שירותי אבטחה למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והמשרד לשיתוף פעולה אזורי

אייקון תאריך תאריך פרסום: 02.10.2022 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 16.11.2022 #
02.10.2022

מכרז פומבי מס' 3-2022 למתן שירותי אבטחה למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והמשרד לשיתוף פעולה אזורי

לתשומת לבכם, מועד הגשת הצעות למכרז אבטחה הוארך לתאריך 16/11/2022 בשעה 12:00.

ראו עדכון בסעיף 10.7.12 לפרק ג' למסמכי המכרז בנושא שכרו של המנב"ט המקומי. יובהר שאין שינוי במועד הגשת ההצעות והוא נשאר ביום 16/11/2022 בשעה 12:00.

שימו לב: תוקף הערבות נקבע ל-180 ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז. לדוגמא- מציע שהגיש בתאריך 16/11/22 תוקף הערבות הינו עד לתאריך 15/05/2023.

  1. המשרד לפיתוח הנגב והגליל והמשרד לשיתוף פעולה אזורי מפרסמים בזאת מכרז פומבי 3-2022, למתן שירותי אבטחה למשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל ולמשרד לשיתוף פעולה אזורי באמצעות אגף הביטחון, חירום, מידע וסייבר.
  2. מכרז זה הוא מכרז פומבי הנערך בהתאם לחוק חובת המכרזים, התנ"ש-1992 , ותקנותיו, ובכך תקנות חובת המכרזים, השתנ"ג-1993 .
  3. מהות ההתקשרות- המזמין מבקש לקבל הצעות לשם מתן שירותי אבטחה לעובדי ומתקני המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל והמשרד לשיתוף פעולה אזורי, הכוללים בין היתר שירותי אבטחה פיזית חמושה למתקני המשרד לרבות משימות אבטחה נקודתיות. הכל כמפורט במסמכי המכרז וכן, מתן שירותי מנהל/ת אבטחה מקומי/ת וקב"ט חירום (תפקיד אופציונאלי).
  4. המכרז מחולק לשני אשכולות-

אשכול א' –מתן שירותי אבטחה:  מתן שירותי אבטחה באמצעות מתן שירותי מאבטחים, אחראי משמרת, סדרנים, מוקדנים וכוננים כפי שיפורט במסמכי המכרז.

אשכול ב'- ניהול שירותי אבטחה, בטחון וחירום: מתן שירותי מנהל/ת אבטחה מקומי/ת  וקב"ט חירום (אופציונלי). כמו כן, במסגרת תפקידם ידרשו המנב"ט המקומי וקב"ט החירום לבצע ביקורת ופיקוח על עבודתם של המאבטחים/ אחראי משמרת, סדרנים, מוקדנים וכוננים. והכל כמפורט בפרק ג' למסמכי המכרז - פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה.

  1. תקופת ההתקשרות- מציע אשר יוכרז כזוכה במכרז באחד משני האשכולות יחתום על הסכם התקשרות עם המזמין לתקופה של 12 חודשים, כאשר למזמין הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 תקופות נוספות, בנות 12 חודשים כל אחת, ועד ל-60 חודשים.
  2. מועדי המכרז-

 

נושא

תאריך

יום פרסום המכרז

ביום 2/10/2022  בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

ביום 25/10/2022  בשעה 15:00

מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים בתיבת המכרזים של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, בכתובת כנפי נשרים 7 גבעת שאול, ירושלים (כניסה משותפת עם המשרד לשירותי דת)

ביום ‏16/11/2022  בשעה 12:00

 

 

  1. שאלות הבהרה- שאלות המציעים בנוגע למכרז יועברו בטבלה מסודרת, עם הפניה לסעיף במכרז כלפיה מופנית השאלה, ובניסוח תמציתי וברור. יש להפנות את כל השאלות הנוגעות למכרז אל כתובת דואר אלקטרוני: tomd@png.gov.il. שאלות שיועברו לאחר המועד הנקוב לעיל, שיועברו בעל פה או בטלפון או שיופנו לגורם אחר מהמצוין לעיל,  לא יחייבו מענה מאת המזמין.