מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא לרשויות מקומיות בחברה הדרוזית והצ'רקסית הנכללות בהחלטת ממשלה 716- לתמיכה בתכנון, פיתוח והקמת מבני ציבור עירוניים לשנת 2022

מכרז סגור

קול קורא לרשויות מקומיות בחברה הדרוזית והצ'רקסית הנכללות בהחלטת ממשלה 716- לתמיכה בתכנון, פיתוח והקמת מבני ציבור עירוניים לשנת 2022

אייקון תאריך תאריך פרסום: 07.09.2022 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 28.10.2022 #
07.09.2022

קול קורא לרשויות מקומיות בחברה הדרוזית והצ'רקסית הנכללות בהחלטת ממשלה 716- לתמיכה בתכנון, פיתוח והקמת מבני ציבור עירוניים לשנת 2022

  1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מודיע על פרסום קול קורא לרשויות מקומיות בחברה הדרוזית והצ'רקסית הנכללות בהחלטת ממשלה 716- לתמיכה בתכנון, פיתוח והקמת מבני ציבור עירוניים לשנת 2022
  2. המשרד רואה חשיבות רבה בצמצום פערים בין החברה דרוזית והצ'רקסית לאוכלוסיה הכוללת, וכחלק מפעילות המשרד ופעילות ממשלת ישראל מפרסם קול קורא זה לתמיכה בתכנון, פיתוח והקמת מבני ציבור עירוניים לרשויות מקומיות בחברה הדרוזית והצ'רקסית הנכללים בהחלטת ממשלה 716.
  3. מטרת קול קורא זה היא לסייע לרשויות המקומיות בתמיכה תקציבית לשם עבודות תכנון, פיתוח והקמה של מבני ציבור עירוניים.
  4. רשויות המעוניינות בקבלת תמיכה כאמור, מתבקשות להגיש בקשה למשרד, באופן שיפורט במסמכי הקול קורא. התמיכה תינתן למבקשות תמיכה שיעמדו בכל הדרישות המפורטות בקול הקורא ובכפוף לקיום תקציב בפועל.
  5. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 28.09.2022 בשעה 14:00שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד למר אלדד ימין, מ"מ מנהל תחום צעירים, בכתובת:  eldady@png.gov.il  ​ תחת הכותרת: " קול קורא לרשויות מקומיות בחברה הדרוזית והצ'רקסית הנכללות בהחלטת ממשלה 716- לתמיכה בתכנון, פיתוח והקמת מבני ציבור עירוניים לשנת 2022".
  6. המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה הינו 28.10.2022 .את טופס הבקשה מלא וחתום וכלל הנספחים הנלווים, יש להגיש כקובץPDF  סרוק (ומכווץ במידת הצורך) וחתום לתיבת ההגשה במערכת מרכב"ה.
  7. מספר הקול קורא בפורטל המרכב"ה הינו
  8. יתר תנאי הסף, אמות המידה לקבלת התמיכה ויתר התנאים הנלווים, מפורטים במסמכי הקול קורא המלא והמחייב ובטפסים הנלווים.
  9. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא גוברות.