מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא לתמיכה בשוקי איכרים: "תוצרת הארץ" ברשויות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית לשנת 2022

מכרז סגור

קול קורא לתמיכה בשוקי איכרים: "תוצרת הארץ" ברשויות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית לשנת 2022

אייקון תאריך תאריך פרסום: 07.08.2022 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 13.09.2022 #
07.08.2022

קול קורא לתמיכה בשוקי איכרים: "תוצרת הארץ" ברשויות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית לשנת 2022

לתשומת לב הרשויות, כי עקב טעות שחלה בקובץ לעניין מועד הגשת שאלות ההבהרה, יינתנו עוד שלושה ימים להגשת שאלות הבהרה ולמועד האחרון להגשת בקשות לקול קורא. ניתן להגיש שאלות הבהרה עד לתאריך ה- 29/8/2022. ניתן להגיש בקשות לקול קורא עד לתאריך ה- 13/9/2022. לתשומת לב הרשויות: כאשר אשכול רשויות מקומיות מגיש בקשה לקול הקורא, הוא החותם על הבקשה, וככל שיזכה – הוא מקבל את ההרשאה.

קול קורא לתמיכה בשוקי איכרים: "תוצרת הארץ" ברשויות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית לשנת 2022

 1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מודיע על פרסום קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות עבור שוקי איכרים: "תוצרת הארץ" ברשויות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית.
 2. המשרד מבקש לעודד צריכה של תוצרת חקלאית מקומית, לחשוף את התושבים והמבקרים לחקלאים ויצרני החקלאות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, ולאפשר מסחר הוגן של אלה באירוע הפנינג מקומי.
 3. במסגרת קול הקורא תיתמכנה רשויות מקומיות, ככל שתימצאנה זכאיות, בהפעלתם של שוקי איכרים אזוריים – ברכיבי ציוד, ניהול האירוע, שיווק ויח"צ; בהתאם למפורט בקול הקורא.
 4. רשויות מקומיות אשר עונות על התנאים ומעוניינות בתמיכה בהפעלת שוק איכרים בתחומן, מתבקשות להגיש בקשה על פי המפורט בקול הקורא. יצוין כי רשויות מקומיות רשאיות להתאגד בהגשת בקשה משותפת, בשים לב לתנאים וההנחיות בהקשר זה.
 5. עיקרי תנאי הסף:
 • מבקשת התמיכה הינה רשות מקומית הממוקמת בגליל או בנגב או בפריפריה החברתית.
 • מבקשת התמיכה מתחייבת להעמיד מתחם בגודל של לכל הפחות 1,000 מ"ר כאשר לפחות 60% ממנו בעל יכולת קירוי (ארעית או קבועה) במלואו עפ"י צרכי מזג האוויר, המתאים ל-10 דוכנים לפחות ובקיבולת של לכל הפחות 500 איש.
 • לא קיים בתחום הרשות שוק איכרים/שוק חקלאי כהגדרתו בקול קורא זה.
 • ניתן יהיה להפעיל שוק איכרים במתחם המוצע תוך חודש לכל המאוחר מרגע שבקשת הרשות אושרה וניתנה לה הרשאת התחייבות מותנית.
 • כמות התושבים, עפ"י דירוג הלמ"ס העדכני ליום פרסום קול הקורא הנו לפחות 10,000 תושבים
 1. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 29.08.2022, בשעה 12:00, שאלות ההבהרה תישלחנה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד למר יניב שטרן, בדוא"ל yanivst@png.gov.il  תחת הכותרת: "קול קורא לתמיכה בשוקי איכרים: "תוצרת הארץ" ברשויות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית לשנת 2022". מענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר המשרד במרוכז לאחר התאריך האחרון להגשת שאלות הבהרה.
 2. המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה הינו 13.09.2022 כולל. על הרשות מבקשת התמיכה לצרף לבקשה את כל המסמכים, טפסי הבקשה והנספחים הדרושים – מלאים כדבעי וחתומים, כמפורט במסמכי הקול קורא, בפורמט של קובץPDF  סרוק (ומכווץ במידת הצורך) וחתום בפורטל מרכב"ה.
 3. מספר הקול קורא בפורטל המרכב"ה הינו 15008.
 4. יתר תנאי הסף, אמות המידה לקבלת התמיכה ויתר התנאים הנלווים, מפורטים במסמכי הקול קורא המלא והמחייב ובטפסים הנלווים.
 5. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו – הוראות קול הקורא גוברות.