מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, לעידוד השכלה גבוהה באמצעות מלגות שכר לימוד – מסלול פרטני ומסלול חקלאות

מכרז סגור

קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, לעידוד השכלה גבוהה באמצעות מלגות שכר לימוד – מסלול פרטני ומסלול חקלאות

אייקון תאריך תאריך פרסום: 25.07.2022 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 08.09.2022 #
25.07.2022

קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, לעידוד השכלה גבוהה באמצעות מלגות שכר לימוד – מסלול פרטני ומסלול חקלאות

לתשומת לב הרשויות, עלה קול קורא מתוקן:  קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, לעידוד השכלה גבוהה באמצעות מלגות שכר לימוד – מסלול פרטני ומסלול חקלאות.  יש לפעול בהתאם להוראות נוסח זה, העדכני יותר.

 1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מודיע על פרסום קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, לעידוד השכלה גבוהה באמצעות מלגות שכר לימוד - מסלול פרטני ומסלול חקלאות.
 2. המשרד קיבל החלטה להקצות תקציב לרשויות המקומיות על מנת שיתאפשר להן להקצות מספר גבוה יותר של מלגות לשנת הלימודים הקרובה ועל מנת להגדיל את מספר הסטודנטים הזוכים למלגת שכר לימוד.
 3. בקול קורא זה יש שני מסלולי הגשה – מסלול פרטני ומסלול חקלאות. לכל אחד ממסלולים אלה הוגדרה רשימת תארים אקדמאיים המוענקים על ידי מוסדות להשכלה גבוהה, כתארים המקנים זכאות להגשת בקשות למלגות.
 4. מטרות הקול קורא הן סיוע לרשויות מקומיות בתמיכה בבני ובנות המקום באמצעות הענקת מלגות שכר לימוד להשכלה גבוהה, עידוד ההשכלה הגבוהה עבור סטודנטים המתגוררים בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, צמצום פערים ועידוד לימודים אקדמאיים במקצועות במחסור.
 5. רשויות המעוניינות בקבלת תמיכה כאמור, מתבקשות להגיש בקשה למשרד, באופן שיפורט במסמכי הקול קורא. התמיכה תינתן למבקשות תמיכה שיעמדו בכל הדרישות המפורטות בקול הקורא ובכפוף לקיום תקציב בפועל.
 6. עיקרי תנאי הסף:
  • א. רשות מקומית הממוקמת בנגב או בגליל או בפריפריה החברתית.
  • ב. רמה חברתית כלכלית: רשות מקומית ברמה חברתית-כלכלית 1-6 על פי דירוג הלמ"ס העדכני ביותר למסלול הפרטני. רשות מקומית ברמה חברתית-כלכלית 1-7 על פי דירוג הלמ"ס העדכני ביותר למסלול החקלאות.
  • ג. אחוז סטודנטים מתוך אוכלוסיית בני 20-25 על פי נתוני הלמ"ס העדכניים ביותר, עומד על לפחות 5%.
  • ד. הרשות המקומית מפעילה קרן מלגות (מלגת ראש העיר, מרכז צעירים, מלגה מתקציב מפעל הפיס וכדומה) בהתאם לחוק מרשם מילגות, תשל"ז-1976. מלגה עירונית באחריות הרשות המקומית המוענקת לתושבי הרשות המקומית בלבד.

על הרשות מבקשת התמיכה לצרף לבקשה את כל המסמכים והנספחים הדרושים, כמפורט במסמכי הקול קורא.

 1. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 15.8.2022 בשעה 14:00.שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לגב' שקד חבר פרנקל, מנהלת תחום פרויקטים, באגף בכיר תכנון, תקצוב ואסטרטגיה, בכתובת:  shakedh@png.gov.il תחת הכותרת: "קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, לעידוד השכלה גבוהה באמצעות מלגות שכר לימוד - מסלול פרטני ומסלול חקלאות. מענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר המשרד במרוכז לאחר התאריך האחרון להגשת שאלות הבהרה.
 2. המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה הינו 8.9.2022 כולל.את טופס הבקשה מלא וחתום וכלל הנספחים הנלווים, בצירוף תכנית העבודה, יש להגיש כקובץ PDF  סרוק (ומכווץ במידת הצורך) וחתום לתיבת ההגשה במערכת מרכב"ה.
 3. מספר הקול קורא בפורטל המרכב"ה הינו 14963.
 4. יתר תנאי הסף, אמות המידה לקבלת התמיכה ויתר התנאים הנלווים, מפורטים במסמכי הקול קורא המלא והמחייב ובטפסים הנלווים.
 5. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא גוברות.