מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא לתמיכה בביצוע ויישום פרויקטים בעלי חסמים תקציביים המונעים פיתוח כלכלי מקומי או אזורי לרשויות מקומיות ואשכול רשויות מקומיות בגליל, בנגב ובפריפריה החברתית לשנת 2022 – מגזר יהודי והחברה הדרוזית

מכרז סגור

קול קורא לתמיכה בביצוע ויישום פרויקטים בעלי חסמים תקציביים - מגזר יהודי והחברה הדרוזית

אייקון תאריך תאריך פרסום: 06.07.2022 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 19.10.2022 #
06.07.2022

קול קורא לתמיכה בביצוע ויישום פרויקטים בעלי חסמים תקציביים המונעים פיתוח כלכלי מקומי או אזורי לרשויות מקומיות ואשכול רשויות מקומיות בגליל, בנגב ובפריפריה החברתית לשנת 2022 – מגזר יהודי והחברה הדרוזית

לתשומת לב הרשויות ישנה הארכה בזמן הגשת הקול קורא עד לתאריך: 19.10.22

לתשומת לב הרשויות, עלה קול קורא מתוקן:   קול קורא לתמיכה בביצוע ויישום פרויקטים בעלי חסמים תקציביים המונעים פיתוח כלכלי מקומי לרשויות מקומיות ואשכול רשויות מקומיות בגליל, בנגב ובפריפריה החברתית לשנת 2622 – מגזר יהודי והחברה הדרוזי.  יש לעקוב אחר השינויים ולפעול בהתאם להוראות נוסח זה, העדכני יותר.

 1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מודיע על פרסום קול קורא לתמיכה בביצוע ויישום פרויקטים בעלי חסמים תקציביים המונעים פיתוח כלכלי מקומי או אזורי לרשויות מקומיות ואשכול רשויות מקומיות בגליל, בנגב ובפריפריה החברתית לשנת 2022 - מגזר יהודי והחברה הדרוזית.
 2. קול קורא זה הוא חלק ממדיניותו של המשרד לצמצום פערים ומתן שוויון הזדמנויות לתושבי הפריפריה החברתית, הנגב והגליל, ולקדם תכניות ופרויקטים מחוללי צמיחה בתחום הפיתוח הכלכלי, שהחסם היחיד העומד בפני מימושם הוא העדר תקציב.
 3. התמיכה תינתן באמצעות הקצאת תקציב לפרויקטים ולתוכניות אשר יביאו להגדלת ההכנסות או לחיסכון בהוצאות מתוך סך ההכנסות העצמיות/תקציב ההוצאות של רשויות מקומיות/אשכול רשויות וזאת באמצעות הסרת חסמים תקציביים, בהתאם למטרות המפורטות בקול קורא ועל פי המסלולים אשר נקבעו בקול קורא.
 4. התמיכה מיועדת לפרויקטים שתקופת ביצועם לא תעלה על 24 חודשים ותחילת ביצועם לא תעלה על 12 חודשים, מיום מתן ההרשאה התקציבית.
 5. רשויות המעוניינות בקבלת תמיכה כאמור, מתבקשות להגיש בקשה למשרד, באופן שיפורט במסמכי הקול קורא. התמיכה תינתן למבקשות תמיכה שיעמדו בכל הדרישות המפורטות בקול הקורא ובכפוף לקיום תקציב בפועל.
 6. עיקרי תנאי הסף:
  • א. רשות מקומית הממוקמת בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית בלבד או אשכול רשויות מקומיות אשר כל הרשויות הנכללות בו משתייכות לגליל, לנגב או לפריפריה החברתית.
  • ב. הפרויקט ישים - הפרויקט מלווה בתכנית עסקית מלאה בעלת תרומה פוטנציאלית מוכחת ואשר מפרטות בה שלבי ביצוע הפרויקט.
  • ג. הפרויקט זמין – התכנית העסקית המלווה את הפרויקט, זמינה לביצוע[1] לפועל, תוך 12 חודשים מיום חתימת המשרד על ההרשאה התקציבית, בין אם באמצעות תחילת עבודות בשטח ובין אם באופן אחר המותאם לתכנית.
  • ד. תקופת ביצוע הפרויקט – לא תעלה על 24 חודשים, מיום חתימת הרשות המקומית או אשכול הרשויות על ההרשאה התקציבית.
  • ה. החסם היחיד המונע את תחילת הפרויקט הוא חסם תקציבי בלבד.

על הרשות מבקשת התמיכה לצרף לבקשה את כל המסמכים והנספחים הדרושים, כמפורט במסמכי הקול קורא.

 1. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 21.8.2022 בשעה 14:00.שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לגב' שקד חבר פרנקל, מנהלת תחום פרויקטים, באגף בכיר תכנון, תקצוב ואסטרטגיה, בכתובת:  shakedh@png.gov.il, תחת הכותרת, "קול קורא לתמיכה בביצוע ויישום פרויקטים בעלי חסמים תקציביים המונעים פיתוח כלכלי מקומי או אזורי לרשויות מקומיות ואשכול רשויות מקומיות בגליל, בנגב ובפריפריה החברתית לשנת 2022 - מגזר יהודי והחברה הדרוזית". מענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר המשרד במרוכז לאחר התאריך האחרון להגשת שאלות הבהרה.
 2. המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה הינו 6.10.2022 כולל. את טופס הבקשה מלא וחתום וכלל הנספחים הנלווים, בצירוף התוכנית העסקית המלאה, יש להגיש כקובץPDF  סרוק (ומכווץ במידת הצורך) וחתום לתיבת ההגשה במערכת מרכב"ה.
 3. מספר קול הקורא בפורטל המרכב"ה להגשה על ידי רשויות מקומיות: 14924
 4. מספר קול הקורא בפורטל המרכב"ה להגשה על ידי אשכול רשויות מקומיות: 14925
 5. יתר תנאי הסף, אמות המידה לקבלת התמיכה ויתר התנאים הנלווים, מפורטים במסמכי הקול קורא המלא והמחייב ובטפסים הנלווים.
 6. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא גוברות.

 ​