מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא לאיתור גופים לצורך שיתוף פעולה בביצוע מיזם משותף להפעלת חוגי שחייה ברשויות המקומיות במגזר הבדואי בנגב

מכרז סגור

קול קורא לאיתור גופים לצורך שיתוף פעולה בביצוע מיזם משותף להפעלת חוגי שחייה - מגזר הבדואי בנגב

אייקון תאריך תאריך פרסום: 06.07.2022 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 25.08.2022 #
06.07.2022

קול קורא  לאיתור גופים לצורך שיתוף פעולה בביצוע מיזם משותף להפעלת חוגי שחייה ברשויות המקומיות במגזר הבדואי בנגב

לתשומת לב הרשויות, עלה קול קורא מתוקן קול קורא לאיתור גופים לצורך שיתוף פעולה בביצוע מיזם משותף להפעלת חוגי שחיה במגזר הבדואי בנגב. יש לפעול בהתאם להוראות נוסח זה, העדכני יותר.

 

 1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מודיע על פרסום קול קורא לאיתור גופים לצורך שיתוף פעולה בביצוע מיזם משותף להפעלת חוגי שחייה ברשויות המקומיות במגזר הבדואי בנגב.
 2. המשרד פועל כל עת לפיתוח כלכלי חברתי של האוכלוסייה הבדואית בנגב במטרה לצמצם פערים בינה לבין כלל האוכלוסייה, לקידומה ולשגשוגה ושילובה בחברה הישראלית, להביא לשיפור המענים החברתיים באמצעות יצירת מענים משלימים לפעולות הממשלה והשלטון המקומי, זאת במסגרת החלטת ממשלה 1279 מיום 14.03.2022.
 3. עיקרי תנאי הסף להגשת ההצעה:
 • על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל כדין.
 • על המציע לצרף לבקשתו את המסמכים הבאים לפי העניין:

 אם מדובר בעמותה או חל"צ עליו לצרף אישור מטעם רשם העמותות, או רשם ההקדשות, לפי העניין, על ניהול תקין, תקף לשנת 2022.

אם מדובר בחברה רשומה, יש  להגיש אסמכתא על אי היותה חברה מפרת חוק על פי חוק החברות התש"ס-1999.

 • על המציע להמציא אישור בדבר ניהול פנקסים כחוק וניכוי מס במקור בתוקף עד 31.12.2022 לפחות.
 • המציע ישא ב-50% לפחות מעלות התכנית בגינה מוגשת ההצעה ממקורות עצמיים שאינם ממשלתיים. ואילו המשרד יממן לא יותר מ-50% הנותרים ולא יותר מ-1,500,000 מלש"ח לתכנית.
 • על המציע להציג ניסיון של לפחות 24 חודשים בין השנים 2022-2012 בהפעלת חוגי ספורט לילדים בהם השתתפו 500 ילדים בגילאי 6-12.
 • על המציע להציג ניסיון בהפעלת חוגי שחייה  במשך 2 מחזורים לפחות כאשר בכל מחזור התקיימו לפחות 12 מפגשים, בין השנים 2022-2018, ושבהם השתתפו לפחות 100 ילדים בכל מחזור בגילאי 6-12.
 • המציע יעמיד לטובת הפרויקט מנהל בעל ניסיון מוכח ויכולות כמפורט.
 • על המציע להצהיר כי ביכולתו לייצר התקשרויות עם בריכות מקומיות להפעלת התכנית.
 1. על המציע לצרף לבקשה את כל המסמכים והנספחים הדרושים, כמפורט במסמכי הקול קורא.
 2. שאלות בנוגע לקול קורא יש להפנות בכתב בלבד בצירוף פרטי הפונה לגברת מירית בתיתו בדואר האלקטרוני: miritb@png.gov.il, לא יאוחר מיום 02/08/2022 בשעה 14:00. השאלות והתשובות יפורסמו באתר המשרד עד ליום 07/08/2022.

 

 1. מועד אחרון להגשת הצעה הינו 25/08/2022 בשעה 12:00. ההצעות ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני miritb@png.gov.il  לגב' מירית בתיתו, סגנית מנהל אגף בכיר לפיתוח הנגב.
 2. יתר תנאי הסף והתנאים הנלווים מפורטים במסמכי הקול קורא המלא והמחייב ובטפסים הנלווים.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא גוברות