מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית לחיזוק החוסן הקהילתי, האיתנות הקהילתית וחיזוק הביטחון האישי לשנת 2022

מכרז סגור

קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות לחיזוק החוסן הקהילתי, האיתנות הקהילתית וחיזוק הביטחון האישי

אייקון תאריך תאריך פרסום: 05.07.2022 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 28.08.2022 #
05.07.2022

קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית לחיזוק החוסן הקהילתי, האיתנות הקהילתית וחיזוק הביטחון האישי לשנת 2022

לתשומת לב הרשויות, עלה קול קורא מתוקן, שם הקובץ: עדכני- קול קורא לחיזוק החוסן ואיתנות קהילתית וביטחון אישי לאחר שאלות הבהרה. יש לפעול בהתאם להוראות נוסח זה, העדכני יותר

 1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מודיע על פרסום קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית לחיזוק החוסן הקהילתי, האיתנות הקהילתית וחיזוק הביטחון האישי לשנת 2022.
 2. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, בתיאום ובשיתוף המשרד לביטחון פנים והרשות הלאומית לביטחון קהילתי, קיבל החלטה לפרסם קול קורא לחיזוק החוסן הקהילתי והאיתנות הקהילתית ברשויות המקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, באמצעות הקצאת תקציב לרשויות המקומיות להפעלת תוכניות ופרויקטים לקידום החוסן הקהילתי והאיתנות הקהילתית, תוך התמקדות בתוכניות ופרויקטים לחיזוק הביטחון האישי.
 3. מטרות הקול קורא הן חיזוק הביטחון האיש, קידום החוסן הקהילתי וחיזוק האיתנות הקהילתית.
 4. רשויות המעוניינות בקבלת תמיכה כאמור, מתבקשות להגיש בקשה למשרד, באופן שיפורט במסמכי הקול קורא. התמיכה תינתן למבקשות תמיכה שיעמדו בכל הדרישות המפורטות בקול הקורא ובכפוף לקיום תקציב בפועל.
 5. עיקרי תנאי הסף:
  • א. מבקש התמיכה הינו רשות מקומית בלבד.
  • ב. הרשות המקומית ממוקמת בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית בלבד.
  • ג. ברשות המקומית מאויש תפקיד המנהל היישובי בהתאם לדרישות של הרשות הלאומית לביטחון קהילתי.

על הרשות מבקשת התמיכה לצרף לבקשה את כל המסמכים והנספחים הדרושים, כמפורט במסמכי הקול קורא.

 1. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 26.7.2022 בשעה 14:00.שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לגב' טלי ניצני ביטון, מנהלת תחום פרויקטים, באגף בכיר תכנון, תקצוב ואסטרטגיה, בכתובת:  taln@png.gov.il תחת הכותרת: "קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית לחיזוק החוסן הקהילתי, האיתנות הקהילתית וחיזוק הביטחון האישי לשנת 2022". מענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר המשרד במרוכז לאחר התאריך האחרון להגשת שאלות הבהרה.
 2. המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה הינו 28.8.2022 כולל.את טופס הבקשה מלא וחתום וכלל הנספחים הנלווים, בצירוף תכנית העבודה, יש להגיש כקובץ PDF  סרוק (ומכווץ במידת הצורך) וחתום לתיבת ההגשה במערכת מרכב"ה.
 3. מספר הקול קורא בפורטל המרכב"ה הינו 14921.
 4. יתר תנאי הסף, אמות המידה לקבלת התמיכה ויתר התנאים הנלווים, מפורטים במסמכי הקול קורא המלא והמחייב ובטפסים הנלווים.
 5. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא גוברות.