מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא לרשויות מקומיות בחברה הערבית הנכללות בהחלטת ממשלה 550 - לתמיכה בשיפוץ והצטיידות של מבני ציבור עירוניים לשנת 2022

מכרז סגור

קול קורא לרשויות מקומיות בחברה הערבית לתמיכה בשיפוץ והצטיידות של מבני ציבור עירוניים לשנת 2022

אייקון תאריך תאריך פרסום: 09.06.2022 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 07.08.2022 #
09.06.2022

קול קורא לרשויות מקומיות בחברה הערבית הנכללות בהחלטת ממשלה 550 - לתמיכה בשיפוץ והצטיידות של מבני ציבור עירוניים לשנת 2022

לתשומת לב הרשויות, עלה קול קורא מתוקן: קול קורא לרשויות מקומיות בחברה הערבית לתמיכה בשיפוץ והצטיידות לאחר מענה לשאלות הבהרה. יש לפעול בהתאם להוראות נוסח זה, העדכני יותר.

**מועד האחרון להגשה נדחה ליום 7.8.2022**

 

 1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מודיע על פרסום קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות בחברה הערבית הנכללות בהחלטת ממשלה 550 - לתמיכה בשיפוץ והצטיידות של מבני ציבור עירוניים לשנת 2022.
 2. המשרד רואה חשיבות רבה בצמצום פערים בין החברה הערבית לאוכלוסייה הכוללת, וכחלק מפעילות המשרד ופעילות ממשלת ישראל מפרסם קול קורא זה לתמיכה בשיפוץ והצטיידות מבני ציבור עבור הרשויות המקומיות הנכללות בהחלטת ממשלה 550.
 3. מטרת קול קורא זה היא לסייע לרשויות המקומיות בתמיכה תקציבית לשם עבודות שיפוץ ושדרוג מבני ציבור עירוניים וציודם.
 4. רשויות המעוניינות בקבלת תמיכה כאמור, מתבקשות להגיש בקשה למשרד, באופן שיפורט במסמכי הקול קורא. התמיכה תינתן למבקשות תמיכה שיעמדו בכל הדרישות המפורטות בקול הקורא ובכפוף לקיום תקציב בפועל.
 5. חל שינוי בתנאי הסף. קול הקורא מיועד לכלל הרשויות הנכללות בהחלטת ממשלה מספר 550, ללא תלות ברמה הכלכלית חברתית של הרשות. לפירוט כלל תנאי הסף ראו מסמכי כל הקורא.
  • א. על הרשות מבקשת התמיכה לצרף לבקשה את כל המסמכים והנספחים הדרושים, כמפורט במסמכי הקול קורא.
 6. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 3/7/2022 בשעה 14:00שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד למר דרור סורוקה, סמנכ"ל אגף בכיר תכנון, תקצוב ואסטרטגיה, בכתובת:  drors@png.gov.il  תחת הכותרת: "קול קורא לרשויות מקומיות בחברה הערבית הנכללות בהחלטת ממשלה 550 - לתמיכה בשיפוץ והצטיידות של מבני ציבור עירוניים לשנת 2022".
 7. המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה הינו 7/8/2022.את טופס הבקשה מלא וחתום וכלל הנספחים הנלווים, יש להגיש כקובץPDF  סרוק (ומכווץ במידת הצורך) וחתום לתיבת ההגשה במערכת מרכב"ה.
 8. מספר הקול קורא בפורטל המרכב"ה הינו 14843.
 9. יתר תנאי הסף, אמות המידה לקבלת התמיכה ויתר התנאים הנלווים, מפורטים במסמכי הקול קורא המלא והמחייב ובטפסים הנלווים.
 10. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא גוברות.