מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא לתמיכה בתכנית העצמה קהילתית התורמת להעלאת החוסן הקהילתי ביישובי עוטף עזה לשנת 2022.

מכרז סגור

קול קורא לתמיכה בתכנית העצמה קהילתית התורמת להעלאת החוסן הקהילתי ביישובי עוטף עזה לשנת 2022.

אייקון תאריך תאריך פרסום: 09.06.2022 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 25.07.2022 #
09.06.2022

קול קורא לתמיכה בתכנית העצמה קהילתית התורמת להעלאת החוסן הקהילתי ביישובי עוטף עזה לשנת 2022.

  1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מודיע על פרסום של קול קורא לתמיכה בתכנית העצמה קהילתית התורמת להעלאת החוסן הקהילתי ביישובי עוטף עזה לשנת 2022.
  2. רשויות מקומיות אשר עונות על תנאי הסף שנקבעו בקול הקורא מתבקשות להגיש בקשה על פי המפורט בקול הקורא.
  3. סכום התמיכה: 3,500,000 ₪. 
  4. עיקרי תנאי הסף:
  • מבקשת התמיכה הינה רשות מקומית בלבד, מרשויות עוטף עזה, בהתאם להגדרתן בהחלטת ממשלה 566.
  • מבקשת התמיכה הגישה תכנית עבודה מילולית ותקציבית.
  1. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 30.6.2022 בשעה 14:00.שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת shakedh@png.gov.il  תחת הכותרת "קול קורא לתמיכה בתכנית העצמה קהילתית בעוטף עזה".  מענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר המשרד.
  1. המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה הינו 25.7.2022את טופס הבקשה מלא וחתום, תכנית העבודה וכלל הנספחים הנלווים, יש להגיש כקובץ PDF סרוק וחתום (מכווץ במידת הצורך) לתיבת ההגשה במערכת מרכב"ה. מספר הקול קורא בפורטל המרכב"ה הינו 14845. הגשה שלא כאמור, תיפסל על הסף ולא תיבדק. לרשות לא תהיה כל טענה בהקשר זה.
  2. יתר תנאי הסף, אמות המידה לתמיכה ויתר התנאים הנלווים מפורטים במסמכי הקול קורא המלא והמחייב ובטפסים הנלווים המפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: https://negev-galil.gov.il/
  3. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא גוברות.