מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

מכרז פומבי מס' 01/2022 לקבלת הצעות למתן שירותי הקמת ותחזוקת חנויות מקוונות ביישובי הפריפריה החברתית, הנגב והגליל

מכרז סגור

מכרז פומבי מס' 01/2022 לקבלת הצעות למתן שירותי הקמת ותחזוקת חנויות מקוונות ביישובי הפריפריה החברתית, הנגב והגליל

אייקון תאריך תאריך פרסום: 25.05.2022 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 21.07.2022 #
25.05.2022

 

מכרז פומבי מס' 01/2022 לקבלת הצעות למתן שירותי הקמת ותחזוקת חנויות מקוונות ביישובי הפריפריה החברתית, הנגב והגליל

 

 1. במסגרת תכנית העבודה לשנת 2022 וכחלק ממדיניות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") לפתח תכניות לסיוע ותמיכה בבעלי עסקים בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל, מפרסם המשרד מכרז לקבלת הצעות למתן שירותי הקמת ותחזוקת חנויות מקוונות עבור בעלי עסקים בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל.
 2. מהות ההתקשרות: שירותים של הקמה, תחזוקה, ליווי ותמיכה של חנויות מקוונות לבעלי עסקים, ברשויות המקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית.
 3. תקופת ההתקשרות: 18 חודשים החל ממועד חתימת מורשי החתימה מטעם המשרד על הסכם ההתקשרות. למשרד שמורה האפשרות להאריך את תקופת ההתקשרות עד ל-2 תקופות נוספות בנות שנה אחת, כך שסך תקופת ההתקשרות להקמת ותחזוקת החנויות המקוונות לא תעלה על 42 חודשים וזאת בכפוף לאישור ועדת המכרזים המשרדית, אישור תקציב המדינה מדי שנה, וקיום תקציב בפועל.
 4. עיקרי תנאי הסף המקצועיים של המציע:
 • למציע ניסיון מוכח של הקמה של לכל הפחות 200 חנויות מקוונות אשר הוקמו על ידו בין השנים 2021-2018 וכאשר כל חנות תוחזקה על ידו לכל הפחות שנה.
 • למציע או לספק מטעמו ניסיון בניהול תקציב קמפיינים דיגיטליים בהיקף של מיליון ש"ח לשנה בכל אחת מהשנים 2021-2019.
 • הפרויקטור המיועד לנהל את הפרויקט יהיה בעל ניסיון מוכח של ניהול פרויקטים (משלב האפיון ועד סיום ההקמה) במסגרתם הוקמו לכל הפחות 40 חנויות מקוונות (עצמאיות, ללא זירות מסחר) בין השנים 2021-2018.
 • המציע בעל מחזור כספי בסך של 5 מיליון ש"ח לפחות (ללא מע"מ) בכל אחת מהשנים 2021-2019, בסך הפעילות שלו בתחומים: הקמת אתרי אינטרנט, ליווי ותמיכה של אתרים , ייעוץ קידום דיגיטלי וניהול קמפיינים.
 1. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו בתאריך 09.06.2022 בשעה 14:00. שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לגב' רבקה יום טוב, מנהלת תחום פיתוח כלכלי ותעסוקה, בכתובת: rivkayo@png.gov.il בהתאם למתווה המפורט במסמכי המכרז.

המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים הינו עד יום 21.07.2022 בשעה 11:00. ההצעות יוגשו במעטפה סגורה עליה יש לכתוב "מכרז פומבי מס' 01/2022  לקבלת הצעות למתן שירותי הקמת ותחזוקת חנויות מקוונות ביישובי הפריפריה החברתית, הנגב והגליל".

 1. המציע יגיש את הצעתו בשתי מעטפות נפרדות, כשהן מוגשות יחד בתוך מעטפה גדולה. יש להקפיד על הגשת המסמכים המעודכנים ביותר כפי שפרסם המשרד:

מעטפה אחת תכלול את חוברת ההצעה בשני העתקים (אחד מהם יוגדר ויסומן כמקור), תכנית עבודה, ערבות מקורית, כלל מסמכי המכרז והסכם התקשרות על נספחיו חתום.

מעטפה שנייה תוגש סגורה ואטומה ותכלול את הצעת המחיר על גבי נספח מס' 1.

ההצעות יוגשו לתיבת המרכזים שתוצב בכתובת שדרות שאול המלך 8, קומה 13 בתל אביב.

תשומת לב המציעים לעומסי תנועה ומצוקת חניה באזור וכן לבידוק בטחוני הנערך לבאי המשרד. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון בוועדת המכרזים.

 1. אמות המידה לבחירת הזוכה, פירוט התנאים ויתר תנאי הסף המחייבים למכרז מופיעים במסמכי המכרז המלאים באתר האינטרנט של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת:negev-galil.gov.il
 2. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות במכרז, הוראות המכרז גוברות.