מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל לתמיכה בקבוצות מתנדבים הפועלים ביישובים כפריים המקיימים פעילות חקלאית נרחבת

מכרז סגור

מבחני תמיכה מתנדבים בחקלאות

אייקון תאריך תאריך פרסום: 18.05.2022 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 03.07.2022 #
18.05.2022

 

תשומת לב המבקשים להוספת קובץ ריכוז שטחים ולעדכון המועד האחרון להגשה

תאריך פרסום: 18.05.2022  תאריך אחרון להגשה: 03.07.2022

18.05.2022   

 

בקשות לתמיכה מתקציב המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל לשנת 2022

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל מודיע על האפשרות להגיש בקשות לקבלת סיוע מכספי תמיכות לפי סעיף 3א' לחוק יסודות התקציב התשמ"ה-1985, לשנת 2022 למוסדות ציבור הפועלים ביישובים כפריים המקיימים פעילות חקלאית נרחבת

נושא התמיכהעידוד פעילות מתנדבים המסייעת לחקלאים בעיבוד שטחים, רעייה וחיזוק הקשר של הדור הצעיר לערכי חקלאות.

תקנה תקציבית: 04630338

תקופת התמיכה: 1.1.2022-31.12.2022.

מספר הקול קורא במרכב"ה: 14803

נוהל שר האוצר מפורסם באתר התמיכות הממשלתי בכתובת:  www.tmichot.gov.il

דיוני ועדת התמיכות בשנת 2022 יערכו בהתאם לנוהל זה.

כל מוסד ציבור הרואה עצמו ראוי לקבלת התמיכה על פי המבחנים הנ"ל, מוזמן להגיש בקשה עד ליום ה-3/7/2022.

ניתן לקבל סיוע בהגשת הבקשות בעזרת תמיכה מקצועית במסגרת מענה לשאלות מקצועיות בלבד במייל: yanivst@png.gov.il

יש להקפיד על המועדים להגשת הבקשות בליווי כל המסמכים הנדרשים. בקשות שתגענה באיחור תידחנה ללא דיון.

 

תשומת ליבם של המוסדות הפונים מופנית להבהרות הבאות:

  1. אין פרסום מודעה זו משום התחייבות למתן תמיכה כלשהי ולחלוקת תמיכות בכלל.
  2. ועדת התמיכות המשרדית רשאית לדון בבקשות תמיכה, שהוגשו למשרד, לבדוק אותן ולנקדן בהתאם לתבחינים שנקבעו במבחן התמיכה, כהכנה לקראת אישור התמיכות, לאחר אישור תקציב המדינה לשנת 2022 או לאחר אישור החשב הכללי.
  3. גובה התקציב למבחן תמיכה זה לשנת 2021 הינו עד 20 מיליון שח. הקצאת מלוא התקציב מותנית בקבלתו ממשרדי הממשלה השותפים להחלטה זו.
  4. בקשות אשר לא מולאו כראוי, או שלא צורפו להן כל המסמכים הדרושים, עלולות להיפסל בוועדת התמיכות. תשומת לב המבקשים מופנית לתבחינים, לנהלים ולהוראות המפורטים, המפורסמים באתרים הנ"ל.
  5. המשרד יקיים את הליך הדיון בבקשות התמיכה בהתאם להוראות סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהם, בהתאם למבחן התמיכה, החלטות ממשלה והוראות החשב הכללי כפי שנקבעו, ייקבעו או יתוקנו מעת לעת.
  6. בקשות התמיכה למוסדות ציבור כאמור תיקלטנה אך ורק באמצעות פורטל המרכב"ה, באמצעות כרטיס חכם. בעלי כרטיס חכם שתוקפו פג או כאלה המבקשים להנפיק כרטיס חדש מתבקשים לפנות לחברת קומסיין בטלפון 03-6443620 או לחברת פרסונלID  בטלפון 03-7544666. הוראות להתקנת כרטיס חכם ופרטי הקשר למוקד תמיכה: https://www.gov.il/he/Departments/Guides/smart_card